پولدار شو قسمت چهارم

تیوا بورس

پوشش تمامی رویداد های حوزه بورس، تحلیل های روز، آموزش های مرتبط با بورس، اطلاع رسانی اخبار بورس و شاخص های بازار بورس جزء اهداف شبکه تیوا بورس است.
پنج‌شنبه، ۲/۱۶
جمعه، ۲/۱۷
شنبه، ۲/۱۸
یک‌شنبه، ۲/۱۹
دوشنبه، ۲/۲۰
سه‌شنبه، ۲/۲۱
چهارشنبه، ۲/۲۲
امروز
جمعه، ۲/۲۴
شنبه، ۲/۲۵
یک‌شنبه، ۲/۲۶
دوشنبه، ۲/۲۷
۰۵:۰۵
دکتر_خسروانی_محاسبه_حباب_دلار_و_طلا_و_سکه
۰۵:۲۱
پولدار شو قسمت ششم
۰۵:۴۰
دکتر خسروانی - سرمایه گذاری مولد
۰۶:۲۵
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۰۶:۵۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۷:۱۹
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۰۷:۳۳
زنگ بورس
۰۷:۳۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۸:۱۵
دکتر_خسروانی_محاسبه_حباب_دلار_و_طلا_و_سکه
۰۸:۳۱
پولدار شو قسمت ششم
۰۸:۵۰
دکتر خسروانی - سرمایه گذاری مولد
۰۹:۳۵
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۱۰:۰۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۰:۲۹
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۱۰:۴۳
زنگ بورس
۱۰:۴۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۱:۲۵
دکتر_خسروانی_محاسبه_حباب_دلار_و_طلا_و_سکه
۱۱:۴۱
پولدار شو قسمت ششم
۱۲:۰۰
دکتر خسروانی - سرمایه گذاری مولد
۱۲:۴۴
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۱۳:۱۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۳:۳۹
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۱۳:۵۲
زنگ بورس
۱۳:۵۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۴:۳۵
دکتر_خسروانی_محاسبه_حباب_دلار_و_طلا_و_سکه
۱۴:۵۱
پولدار شو قسمت ششم
۱۵:۱۰
دکتر خسروانی - سرمایه گذاری مولد
۱۵:۵۴
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۱۶:۲۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۶:۴۹
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۱۷:۰۲
زنگ بورس
۱۷:۰۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۷:۴۵
دکتر_خسروانی_محاسبه_حباب_دلار_و_طلا_و_سکه
۱۸:۰۱
پولدار شو قسمت ششم
۱۸:۲۰
دکتر خسروانی - سرمایه گذاری مولد
۱۹:۰۴
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۱۹:۳۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۹:۵۹
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۲۰:۱۲
زنگ بورس
۲۰:۱۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۰:۵۵
دکتر_خسروانی_محاسبه_حباب_دلار_و_طلا_و_سکه
۲۱:۱۱
پولدار شو قسمت ششم
۲۱:۳۰
دکتر خسروانی - سرمایه گذاری مولد
۲۲:۱۴
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۲۲:۴۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۳:۰۹
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۲۳:۲۲
زنگ بورس
۲۳:۲۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۰۴
دکتر_خسروانی_محاسبه_حباب_دلار_و_طلا_و_سکه
۰۰:۲۰
پولدار شو قسمت ششم
۰۰:۴۰
دکتر خسروانی - سرمایه گذاری مولد
۰۱:۲۴
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۰۱:۵۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۲:۱۸
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۰۲:۳۰
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۰۲:۳۵
سهام عدالت
۰۲:۵۴
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E
۰۳:۰۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۳:۲۴
سهام عدالت
۰۳:۴۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۳:۵۹
پولدار شو قسمت چهارم
۰۴:۱۹
دکتر خسروانی - سرمایه گذاری مولد
۰۴:۳۰
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۰۴:۵۴
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E