نبض بازار(زنده)

تیوا بورس

پوشش تمامی رویداد های حوزه بورس، تحلیل های روز، آموزش های مرتبط با بورس، اطلاع رسانی اخبار بورس و شاخص های بازار بورس جزء اهداف شبکه تیوا بورس است.
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
شنبه، ۵/۹
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
امروز
پنج‌شنبه، ۵/۱۴
جمعه، ۵/۱۵
شنبه، ۵/۱۶
یک‌شنبه، ۵/۱۷
۰۵:۰۵
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۰۵:۱۵
ندای سهام
۰۵:۳۰
نبض بازار(زنده)
۰۵:۴۷
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۰۶:۰۰
بورس نامه(زنده)
۰۷:۰۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۷:۱۵
نبض بازار(بازپخش)
۰۷:۳۶
رفتار در بازار سرمایه
۰۷:۴۵
پولدار شو قسمت هفتم
۰۸:۰۰
سوت پایان(زنده)
۰۹:۰۰
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۹:۱۸
بورس نامه(بازپخش)
۱۰:۱۸
رفتار در بازار سرمایه
۱۰:۳۰
سرمایه گذار شو(آموزش بورس) (زنده)
۱۱:۰۲
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۱۱:۱۲
ندای سهام
۱۱:۳۳
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۱۱:۴۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۲:۰۰
ندای سهام
۱۲:۱۷
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۱۲:۲۷
ندای سهام
۱۲:۴۸
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۱۳:۰۰
بورس پلاس(زنده)
۱۴:۰۲
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۱۴:۱۲
ندای سهام
۱۴:۲۹
سوت پایان(بازپخش)
۱۵:۳۱
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۱۵:۴۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۶:۰۰
سرمایه گذار شو(آموزش بورس)
۱۶:۳۷
رفتار در بازار سرمایه
۱۶:۴۵
پولدار شو قسمت هفتم
۱۷:۰۰
ندای سهام
۱۷:۲۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۷:۴۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۸:۰۴
بورس پلاس(باز پخش)
۱۹:۱۶
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۱۹:۲۵
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۱۹:۳۶
ندای سهام
۱۹:۵۶
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۲۰:۱۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۰:۳۲
رفتار در بازار سرمایه
۲۰:۴۰
پولدار شو قسمت هفتم
۲۱:۰۶
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۱:۳۲
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۱:۵۹
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۲۲:۰۹
ندای سهام
۲۲:۲۵
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۲۲:۳۶
ندای سهام
۲۲:۵۶
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۲۳:۱۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۳:۳۲
رفتار در بازار سرمایه
۲۳:۴۰
پولدار شو قسمت هفتم
۰۰:۰۶
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۳۲
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۵۹
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۰۱:۰۹
ندای سهام
۰۱:۲۵
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۰۱:۳۶
ندای سهام
۰۱:۵۶
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۰۲:۱۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه