تیوا بورس

پوشش تمامی رویداد های حوزه بورس، تحلیل های روز، آموزش های مرتبط با بورس، اطلاع رسانی اخبار بورس و شاخص های بازار بورس جزء اهداف شبکه تیوا بورس است.
شنبه، ۶/۲۰
یک‌شنبه، ۶/۲۱
دوشنبه، ۶/۲۲
سه‌شنبه، ۶/۲۳
چهارشنبه، ۶/۲۴
پنج‌شنبه، ۶/۲۵
جمعه، ۶/۲۶
امروز
یک‌شنبه، ۶/۲۸
دوشنبه، ۶/۲۹
سه‌شنبه، ۶/۳۰
چهارشنبه، ۶/۳۱
۰۵:۰۷
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۰۵:۱۸
سهام عدالت
۰۵:۳۰
نبض بازار(زنده)
۰۵:۴۵
سهام عدالت
۰۶:۰۰
بورس نامه(زنده)
۰۷:۰۱
نبض بازار(بازپخش)
۰۷:۱۶
سهام عدالت
۰۷:۳۱
آموزشی و توصیه ها
۰۷:۴۰
پولدار شو قسمت چهارم
۰۸:۰۰
سوت پایان(زنده)
۰۹:۰۲
بورس نامه(بازپخش)
۱۰:۰۲
سهام عدالت
۱۰:۱۷
آموزشی و توصیه ها
۱۰:۳۰
سرمایه گذار شو(آموزش بورس)
۱۱:۰۲
سرمایه گذار شو(آموزش بورس)
۱۱:۳۲
سهام عدالت
۱۱:۴۷
آموزشی و توصیه ها
۱۲:۰۰
ندای سهام
۱۲:۱۱
آموزشی و توصیه ها
۱۲:۱۹
ندای سهام
۱۲:۲۸
سهام عدالت
۱۲:۴۲
آموزشی و توصیه ها
۱۲:۵۹
بورس پلاس(زنده)
۱۴:۱۴
سهام عدالت
۱۴:۲۹
آموزشی و توصیه ها
۱۴:۳۸
پولدار شو قسمت چهارم
۱۴:۵۵
سوت پایان(بازپخش)
۱۶:۰۱
بورس پلاس(باز پخش)
۱۷:۱۶
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E
۱۷:۳۹
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۱۷:۵۱
سهام عدالت
۱۸:۰۶
آموزشی و توصیه ها
۱۸:۱۴
پولدار شو قسمت چهارم
۱۸:۴۱
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E
۱۹:۰۴
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۱۹:۱۵
سهام عدالت
۱۹:۲۷
سهام عدالت
۱۹:۴۱
آموزشی و توصیه ها
۱۹:۵۰
پولدار شو قسمت چهارم
۲۰:۱۶
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E
۲۰:۴۰
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۲۰:۵۱
سهام عدالت
۲۱:۰۶
آموزشی و توصیه ها
۲۱:۱۵
پولدار شو قسمت چهارم
۲۱:۴۱
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E
۲۲:۰۴
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۲۲:۱۵
سهام عدالت
۲۲:۲۷
سهام عدالت
۲۲:۴۱
آموزشی و توصیه ها
۲۲:۵۰
پولدار شو قسمت چهارم
۲۳:۱۷
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E
۲۳:۴۰
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۲۳:۵۱
سهام عدالت
۰۰:۰۶
آموزشی و توصیه ها
۰۰:۱۵
پولدار شو قسمت چهارم
۰۰:۴۱
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E
۰۱:۰۴
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۰۱:۱۵
سهام عدالت
۰۱:۲۷
سهام عدالت
۰۱:۴۲
آموزشی و توصیه ها
۰۱:۵۰
پولدار شو قسمت چهارم
۰۲:۱۷
دکتر_خسروانی_روش_تحلیل_بر_اساس_p_بر_E