ندای سهام(زنده)

تیوا بورس

پوشش تمامی رویداد های حوزه بورس، تحلیل های روز، آموزش های مرتبط با بورس، اطلاع رسانی اخبار بورس و شاخص های بازار بورس جزء اهداف شبکه تیوا بورس است.
شنبه، ۳/۲۲
یک‌شنبه، ۳/۲۳
دوشنبه، ۳/۲۴
سه‌شنبه، ۳/۲۵
چهارشنبه، ۳/۲۶
پنج‌شنبه، ۳/۲۷
جمعه، ۳/۲۸
امروز
یک‌شنبه، ۳/۳۰
دوشنبه، ۳/۳۱
سه‌شنبه، ۴/۱
چهارشنبه، ۴/۲
۰۵:۱۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۵:۲۹
نبض بازار(زنده)
۰۵:۵۰
زنگ بورس
۰۵:۵۹
بورس نامه(زنده)
۰۷:۰۲
نبض بازار(بازپخش)
۰۷:۱۷
پولدار شو قسمت هفتم
۰۷:۳۵
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۷:۵۰
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۰۸:۰۰
سوت پایان(زنده)
۰۹:۰۴
بورس نامه(بازپخش)
۱۰:۱۶
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۱۰:۲۹
سرمایه گذار شو(آموزش بورس)(زنده)
۱۱:۰۴
زنگ بورس
۱۱:۱۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۱:۲۰
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۱۱:۲۴
پولدار شو قسمت هفتم
۱۱:۴۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۱:۵۹
ندای سهام(زنده)
۱۲:۱۷
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۱۲:۲۵
سرمایه گذار شو(آموزش بورس)(بازپخش)
۱۲:۵۹
بورس پلاس(زنده)
۱۴:۰۳
ندای سهام(بازپخش)
۱۴:۲۳
سوت پایان(بازپخش)
۱۵:۲۷
بورس پلاس(باز پخش)
۱۶:۲۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۶:۵۲
زنگ بورس
۱۶:۵۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۷:۰۸
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۱۷:۱۲
پولدار شو قسمت هفتم
۱۷:۳۶
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۷:۵۱
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۱۸:۰۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۸:۴۰
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۱۸:۵۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۹:۱۷
زنگ بورس
۱۹:۲۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۹:۳۳
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۱۹:۳۷
پولدار شو قسمت هفتم
۲۰:۰۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۰:۱۶
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۲۰:۲۵
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۱:۰۴
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۲۱:۱۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۱:۴۱
زنگ بورس
۲۱:۴۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۱:۵۷
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۲۲:۰۲
پولدار شو قسمت هفتم
۲۲:۲۶
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۲:۴۱
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۲۲:۵۰
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۳:۲۹
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۲۳:۴۲
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۰۶
زنگ بورس
۰۰:۱۲
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۲۲
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۰۰:۲۶
پولدار شو قسمت هفتم
۰۰:۵۰
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۱:۰۵
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۰۱:۱۵
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۱:۵۴
آموزش و توصیه ها-معلاملات متناقض
۰۲:۰۷
زنگ بورس
۰۲:۱۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۲:۲۳
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۰۲:۳۰
برای خرید یا فروش سهام ، به کارگزاران بورس مراجعه کنید
۰۳:۱۵
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۰۳:۴۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۴:۰۹
آیدین نامغ کارشناس مالی - قوی بودن نظام بانکی
۰۴:۲۳
زنگ بورس
۰۴:۲۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه