شبکه آموزش

شبکه آموزش سیما در سال ۱۳۸۱/۰۷/۲۳ به عنوان یک شبکه آموزشی و با شعار شبکه فرصت‌های برابر آموزشی افتتاح شد.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۵۷
اعلام برنامه
۰۵:۵۷
اعلام برنامه
۰۵:۵۷
آرم بازرگانی
۰۵:۵۷
آرم بازرگانی
۰۵:۵۷
آگهی
۰۵:۵۷
آگهی
۰۵:۵۸
آگهی
۰۵:۵۸
آگهی
۰۵:۵۹
اعلام برنامه بعدی
۰۵:۵۹
اعلام برنامه بعدی
۰۶:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران -ریاضی متوسطه اول
۰۶:۳۰
مدرسه تلویزیونی ایران -شیمی دو پایه ۱۱
۰۷:۳۰
مدرسه تلویزیونی ایران - فارسی پایه اول
۰۷:۵۰
مدرسه تلویزیونی ایران - فارسی پایه دوم
۰۸:۱۰
مدرسه تلویزیونی ایران - فارسی پایه سوم
۰۸:۳۰
تیزر برنامه های تابستانی
۰۸:۳۰
تیزر برنامه های تابستانی
۰۸:۳۱
آرم شبکه
۰۸:۳۱
آرم شبکه
۰۸:۳۲
مناجات
۰۸:۳۲
مناجات
۰۸:۳۵
قرآن
۰۸:۳۵
قرآن
۰۸:۴۱
اذان ظهر
۰۸:۴۶
کلام امیر
۰۸:۴۶
کلام امیر
۰۸:۴۶
مسابقه 1455
۰۸:۴۸
آرم بازرگانی
۰۸:۴۸
آگهی
۰۸:۴۹
آگهی
۰۸:۵۰
اعلام برنامه بعدی
۰۸:۵۰
مهارت آموزی معماری - قسمت11
۰۸:۵۹
آرم بازرگانی
۰۸:۵۹
آگهی
۰۸:۵۹
آگهی
۰۹:۰۰
اعلام برنامه
۰۹:۰۱
دوربین هفت
۰۹:۱۳
آرم بازرگانی
۰۹:۱۴
آگهی
۰۹:۱۸
آگهی
۰۹:۱۹
اعلام برنامه بعدی
۰۹:۲۰
دکتر سلام - زنده
۰۹:۲۰
دکتر سلام - زنده
۱۰:۰۴
تیزر مسابقات شبکه های سیما
۱۰:۰۴
تیزر مسابقات شبکه های سیما
۱۰:۰۶
آرم بازرگانی
۱۰:۰۶
آرم بازرگانی
۱۰:۰۶
آگهی
۱۰:۰۹
آگهی
۱۰:۰۹
آگهی
۱۰:۱۰
اعلام برنامه بعدی
۱۰:۱۱
مهارت آموزی چرم - قسمت23
۱۰:۱۱
مهارت آموزی چرم - قسمت23
۱۰:۲۵
آرم شبکه
۱۰:۲۵
آرم شبکه
۱۰:۲۵
اعلام برنامه
۱۰:۲۵
اعلام برنامه
۱۰:۲۶
نماهنگ عید غدیر
۱۰:۲۶
نماهنگ عید غدیر
۱۰:۲۹
اعلام برنامه بعدی
۱۰:۲۹
اعلام برنامه بعدی
۱۰:۳۰
پنجه های کارآمد
۱۰:۳۰
پنجه های کارآمد
۱۰:۳۲
آرم شبکه
۱۰:۳۲
آرم شبکه
۱۰:۳۳
تیزر برنامه های تابستانی
۱۰:۳۳
تیزر برنامه های تابستانی
۱۰:۳۵
آرم بازرگانی
۱۰:۳۵
آرم بازرگانی
۱۰:۳۵
آگهی
۱۰:۳۵
آگهی
۱۰:۳۸
آگهی
۱۰:۳۸
آگهی
۱۰:۳۹
اعلام برنامه بعدی
۱۰:۳۹
اعلام برنامه بعدی
۱۰:۴۰
مجموعه خانه کوچک - قسمت34
۱۰:۴۰
مجموعه خانه کوچک - قسمت34
۱۱:۲۱
تیزر غدیری شویم
۱۱:۲۳
تیزر بیعت - خطبه غدیر
۱۱:۲۶
آرم شبکه
۱۱:۲۷
شورای اقتصادی سیما - از کجا شروع کنم
۱۱:۲۷
شورای اقتصادی سیما - از کجا شروع کنم
۱۱:۲۹
اعلام برنامه بعدی
۱۱:۲۹
اعلام برنامه بعدی
۱۱:۳۰
پنجه های کارآمد
۱۱:۳۰
پنجه های کارآمد
۱۱:۳۳
اعلام برنامه
۱۱:۳۳
تیزر مشاعره
۱۱:۳۳
تیزر مشاعره
۱۱:۳۴
اعلام برنامه بعدی
۱۱:۳۴
اعلام برنامه بعدی
۱۱:۳۵
مدرسه تلویزیونی ایران - مهارتی
۱۱:۳۵
مدرسه تلویزیونی ایران - مهارتی
۱۳:۲۹
اعلام برنامه بعدی
۱۳:۲۹
اعلام برنامه بعدی
۱۳:۳۰
قلم و بیان
۱۳:۳۰
قلم و بیان
۱۴:۰۰
آرم شبکه
۱۴:۰۰
آرم شبکه
۱۴:۰۰
آرم بازرگانی
۱۴:۰۰
آرم بازرگانی
۱۴:۰۰
آگهی
۱۴:۰۰
آگهی
۱۴:۰۳
آگهی
۱۴:۰۳
آگهی
۱۴:۰۴
اعلام برنامه بعدی
۱۴:۰۴
اعلام برنامه بعدی
۱۴:۰۵
من می تونم - قسمت18
۱۴:۰۵
من می تونم - قسمت18
۱۴:۳۱
اعلام برنامه
۱۴:۳۱
اعلام برنامه
۱۴:۳۱
تیزر بیعت - خطبه غدیر
۱۴:۳۱
تیزر بیعت - خطبه غدیر
۱۴:۴۱
آرم بازرگانی
۱۴:۴۱
آرم بازرگانی
۱۴:۴۱
آگهی
۱۴:۴۳
آگهی
۱۴:۴۳
آگهی
۱۴:۴۴
اعلام برنامه بعدی
۱۴:۴۴
اعلام برنامه بعدی
۱۴:۴۵
رویش - زنده
۱۴:۴۵
رویش - زنده
۱۵:۳۰
آرم شبکه
۱۵:۳۰
آرم شبکه
۱۵:۳۱
نماهنگ عید غدیر
۱۵:۳۱
نماهنگ عید غدیر
۱۵:۳۴
آرم بازرگانی
۱۵:۳۴
آرم بازرگانی
۱۵:۳۵
آگهی
۱۵:۳۵
آگهی
۱۵:۳۸
راهش اینه
۱۵:۳۸
راهش اینه
۱۵:۴۸
آرم بازرگانی
۱۵:۴۸
آرم بازرگانی
۱۵:۴۸
آگهی
۱۵:۴۸
آگهی
۱۵:۵۰
نماهنگ عید غدیر
۱۵:۵۳
آرم شبکه
۱۵:۵۳
کلام امیر
۱۵:۵۴
قرآن
۱۵:۵۹
اذان مغرب
۱۵:۵۹
اذان مغرب
۱۶:۰۳
مناجات
۱۶:۰۳
مناجات
۱۶:۰۴
آرم شبکه
۱۶:۰۴
آرم شبکه
۱۶:۰۴
اعلام برنامه بعدی
۱۶:۰۵
طرح ملی قرآنی - قسمت36
۱۶:۰۵
طرح ملی قرآنی - قسمت36
۱۶:۳۷
آرم بازرگانی
۱۶:۳۷
آرم بازرگانی
۱۶:۳۷
آگهی
۱۶:۳۷
آگهی
۱۶:۴۰
اعلام برنامه بعدی
۱۶:۴۰
اعلام برنامه بعدی
۱۶:۴۰
مشاعره ایران - قسمت70
۱۶:۴۰
مشاعره ایران - قسمت70
۱۷:۱۶
اعلام برنامه
۱۷:۱۶
اعلام برنامه
۱۷:۱۷
آرم شبکه
۱۷:۱۷
آرم شبکه
۱۷:۱۷
اعلام برنامه بعدی
۱۷:۱۷
اعلام برنامه بعدی
۱۷:۱۸
مهارت آموزی - دور نما
۱۷:۱۸
مهارت آموزی - دور نما
۱۷:۳۷
آرم بازرگانی
۱۷:۳۷
آرم بازرگانی
۱۷:۳۷
آگهی
۱۷:۳۷
آگهی
۱۷:۳۹
اعلام برنامه بعدی
۱۷:۳۹
اعلام برنامه بعدی
۱۷:۴۰
مستند هفت - شگفتی حیوانات
۱۷:۴۰
مستند هفت - شگفتی حیوانات
۱۸:۰۹
آرم شبکه
۱۸:۰۹
آرم شبکه
۱۸:۰۹
تیزر بیعت - خطبه غدیر
۱۸:۱۳
نماهنگ عید غدیر
۱۸:۱۳
نماهنگ عید غدیر
۱۸:۱۸
آرم بازرگانی
۱۸:۱۸
آرم بازرگانی
۱۸:۱۸
آگهی
۱۸:۱۸
آگهی
۱۸:۲۲
اعلام برنامه بعدی
۱۸:۲۲
اعلام برنامه بعدی
۱۸:۲۲
مسابقه 77 ساعت - قسمت14
۱۸:۲۲
مسابقه 77 ساعت - قسمت14
۱۹:۲۴
آرم بازرگانی
۱۹:۲۴
آرم بازرگانی
۱۹:۲۴
آگهی
۱۹:۲۴
آگهی
۱۹:۲۶
پنجه های کارآمد
۱۹:۲۹
آرم شبکه
۱۹:۲۹
آرم شبکه