سینمایی بابا بزرگ مامور مخفی

شبکه استانی کرمانشاه

شبکه زاگرس شبکه تلویزیونی محلی ای متعلق به دولت کشور ایران است که ویژهٔ استان کرمانشاه است. , و از سال ۱۳۴۹ با یک بخش خبری که برروی شبکه اول پخش می‌شد کاره خود را آغاز کرد و در روز سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۰ بطور رسمی و مستقل کاره خود را آغاز کرد همچنین صدای کرمانشاه از سال ۱۳۳۷ با شش ساعت برنامه در روز کاره خود را آغاز کرد-و در سال ۱۳۸۵ آمادهٔ پخش ماهواره‌ای شد.
چهارشنبه، ۱۲/۶
پنج‌شنبه، ۱۲/۷
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
امروز
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
جمعه، ۱۲/۱۵
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
۰۵:۲۶
تیزر سریال
۰۵:۲۷
پیام بازرگانی(بخش 1)
۰۵:۲۹
اعلام برنامه
۰۵:۳۰
تکرار شب قند
۰۶:۲۲
تیزر سینمایی
۰۶:۲۳
ارم شبکه
۰۶:۲۴
با هم بخندیم ق12
۰۶:۲۹
اعلام برنامه
۰۶:۳۰
خاوخیزان
۰۷:۲۰
پیام بازرگانی(بخش 2)
۰۷:۲۳
میان برنامه کتاب شارژ ق4
۰۷:۲۶
اعلام برنامه
۰۷:۲۷
تکرار مزعه شادی
۰۷:۵۷
اعلام برنامه
۰۷:۵۸
مشارکتی مواد مخدر (یاریگران) ق18
۰۸:۲۰
ارم شبکه
۰۸:۲۱
تیزر سینمایی
۰۸:۲۲
محلات کرمانشاه
۰۸:۲۴
مسابقه اتم ق5
۰۸:۳۲
اعلام برنامه
۰۸:۳۳
حدیث شریف کسا
۰۸:۴۷
اعلام برنامه
۰۸:۴۸
با شهدا
۰۸:۵۲
میثاق نور
۰۸:۵۸
تلاوت - دعای رهبر
۰۹:۰۴
اذان (حمید رضا احمدی وفا)
۰۹:۰۸
نماز ظهر
۰۹:۱۶
دعای ماه مبارک رجب
۰۹:۱۹
ارم شبکه
۰۹:۲۰
اعلام برنامه
۰۹:۲۱
صدای شهر
۰۹:۵۱
ارم شبکه
۰۹:۵۲
پیام بازرگانی(بخش3)
۰۹:۵۴
اعلام برنامه
۰۹:۵۵
انیمیشن کوشا ق6
۱۰:۱۱
محلات کرمانشاه
۱۰:۱۳
ارم شبکه
۱۰:۱۴
پیام بازرگانی(بخش 4)-
۱۰:۱۹
اعلام برنامه
۱۰:۲۰
سینمایی با دیگران+پیام بخش 5
۱۱:۴۷
ارم شبکه
۱۱:۴۸
اعلام برنامه
۱۱:۴۹
مزرعه شادی
۱۲:۲۰
تیزر سینمایی
۱۲:۲۱
باهم ببینیم ق10
۱۲:۲۵
ارم شبکه
۱۲:۲۶
اعلام برنامه
۱۲:۲۷
-کنکور آسان است ق86
۱۲:۴۸
میان برنامه کتاب شارژ ق4
۱۲:۵۰
تیزر برنامه ها
۱۲:۵۱
پیام بازرگانی(بخش 6)
۱۲:۵۹
یک آیه-ساعت اعلام خبر
۱۳:۰۰
خبر زاگرس
۱۳:۳۰
اعلام برنامه کلی
۱۳:۳۱
ارم شبکه-اعلام برنامه
۱۳:۳۲
شجره طیبه
۱۳:۳۹
اعلام برنامه
۱۳:۴۰
مشارکتی حرف آخر ق118
۱۴:۰۰
مسابقه اتم ق5
۱۴:۰۹
ارم شبکه
۱۴:۱۰
تیزر سینمایی
۱۴:۱۱
اعلام برنامه
۱۴:۱۲
مشارکتی حرف اخر ق118
۱۴:۲۲
اعلام برنامه
۱۴:۲۳
افلاکیان
۱۴:۳۱
مشارکتی بلندای همت
۱۴:۳۷
محلات کرمانشاه (جدید)
۱۴:۳۹
تیزر برنامه ها
۱۴:۴۰
باهم ببینیم ق51
۱۴:۴۷
ارم شبکه
۱۴:۴۸
اعلام برنامه
۱۴:۴۹
با شهدا
۱۴:۵۳
میثاق نور
۱۴:۵۹
تلاوت-دعای رهبر
۱۵:۰۷
اذان (حسین صبحدل1)
۱۵:۱۲
نماز جماعت مغرب
۱۵:۱۹
دعای ماه مبارک رجب
۱۵:۲۱
اعلام برنامه
۱۵:۲۲
مثبت جوانی
۱۵:۴۹
ارم شبکه
۱۵:۵۰
تیزر سینمایی
۱۵:۵۱
پیام بازرگانی(بخش 7)
۱۵:۵۹
یک ایه-ساعت اعلام خبر
۱۶:۰۰
خبر زاگرس
۱۶:۲۰
گفتگوی ویژه خبری
۱۶:۴۰
پیام بازرگانی بخش 8
۱۶:۴۸
اعلام برنامه
۱۶:۴۹
سریال زیر خاکی +پیام بین بخش 9
۱۷:۳۵
پیام بازرگانی(بخش 10)-
۱۷:۴۴
اعلام برنامه
۱۷:۴۵
برنامه شبقند
۱۸:۳۸
پیام بازرگانی بخش 11
۱۸:۴۲
تیزر سینمایی
۱۸:۴۳
باهم بخندیم ق2
۱۸:۴۸
ارم شبکه
۱۸:۴۹
اعلام برنامه
۱۸:۵۰
تکرار سفر
۱۹:۱۸
میان برنامه کتاب شارژ ق4
۱۹:۲۰
پیام بازرگانی(بخش 12)-تیزر سینمایی
۱۹:۲۹
یک آیه- ساعت اعلام خبر
۱۹:۳۰
خبر زاگرس
۱۹:۵۵
اعلام کلی برنامه ها
۱۹:۵۶
اوقات شرعی
۱۹:۵۷
تیزر برنامه ها
۱۹:۵۸
ارم شبکه
۱۹:۵۹
اعلام برنامه
۲۰:۰۰
گام دوم
۲۰:۳۰
ادامه برنامه گام دوم
۲۰:۵۰
سبک زندگی
۲۰:۵۲
اعلام برنامه
۲۰:۵۳
سینمایی بابا بزرگ مامور مخفی
۲۲:۱۴
ارم شبکه
۲۲:۱۵
اوج هیجان
۲۲:۱۹
اوقات شرعی
۲۲:۲۰
اعلام برنامه
۲۲:۲۱
تکرار شبقند
۲۳:۱۳
ارم شبکه
۲۳:۱۴
شوق زندگی
۲۳:۱۶
اوقات شرعی
۲۳:۱۷
اعلام برنامه
۲۳:۱۸
مستند آفرینش
۲۳:۵۰
سرود جوانرود
۲۳:۵۳
ارم شبکه
۲۳:۵۴
نسیم دیدنی
۲۳:۵۶
دوربین مخفی
۰۰:۰۲
اعلام برنامه
۰۰:۰۳
سینمایی با دیگران
۰۱:۲۶
با شهدا
۰۱:۳۰
اعلام برنامه
۰۱:۳۱
حدیث شریف کساء
۰۱:۴۶
ذکر- -صلوات
۰۱:۴۸
تلاوت
۰۱:۵۵
اذان صبح(محمد حسین ابوزید)
۰۱:۵۹
نماز صبح
۰۲:۰۸
دعای ماه رجب
۰۲:۱۰
ارم شبکه
۰۲:۱۱
هنر ایرانی
۰۲:۲۱
اوج هیجان
۰۲:۲۷
اسلاید- سرود ملی
۰۲:۳۰
دعای عهد
۰۲:۳۸
ارم شبکه
۰۲:۳۹
اعلام برنامه
۰۲:۴۰
مستند طوطیان در خطر
۰۳:۲۸
ارم شبکه
۰۳:۲۹
اعلام برنامه
۰۳:۳۰
تکرار سریال زیر خاکی ق15
۰۴:۱۳
پیک اشنا
۰۴:۱۷
فوت وفن
۰۴:۲۵
ارم شبکه
۰۴:۲۶
شوق زندگی
۰۴:۲۸
سبک زندگی
۰۴:۳۰
صلوات خاصه
۰۴:۳۲
اعلام برنامه
۰۴:۳۳
سلام کرمانشاه