چند دقیقه برای تفکر

[خلاصه برنامه] تبیین دوران ساسی و اجتماعی مبارزاتی امام موسی بن جعفر علیه السلام

شبکه چهار

شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ چهارم و یا کانال چهار شناخته می‌شود ، در ۲۴ فروردین ۱۳۷۵ تاسیس شد و یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
چهارشنبه، ۱۲/۱۳
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
امروز
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
دوشنبه، ۱۲/۱۸
سه‌شنبه، ۱۲/۱۹
۰۵:۱۵
آرم استیشن ارتباط مخاطبان
۰۵:۱۵
اعلام برنامه (10)
۰۵:۱۶
آرم آگهی
۰۵:۱۶
آگهی بازرگانی (بخش7)
۰۵:۲۰
آرم تایم ساعت سینما
۰۵:۲۰
ساعت سینما
۰۶:۳۰
اعلام برنامه (11)
۰۶:۳۱
آرم تایم فوتون
۰۶:۳۱
فوتون
۰۶:۴۴
آرم تایم ادامه مدرسه تلویزیونی ایران -زنده
۰۶:۴۴
مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی 2
۰۷:۰۶
پیش پرده نمایشخانه -تئاتر تلویزیونی
۰۷:۰۷
پیش پرده چند دقیقه برای تفکر
۰۷:۰۸
پیش پرده جادوی تاریخ
۰۷:۰۹
پایان بندی پیش پرده
۰۷:۰۹
مدرسه تلویزیونی ایران-نگارش1 -نگارش3
۰۷:۳۱
آرم استیشن زمستان
۰۷:۳۱
پیش پرده تیتر4
۰۷:۳۲
پیش پرده سینمایی به دنیا آمدن
۰۷:۳۳
پایان بندی پیش پرده
۰۷:۳۳
مدرسه تلویزیونی ایران-تاریخ3
۰۷:۵۵
آرم استیشن زمستان3
۰۷:۵۶
پیش پرده مستند خادم
۰۷:۵۷
پیش پرده اهالی شب
۰۷:۵۸
پیش پرده طلوع - زنده
۰۷:۵۸
پایان بندی پیش پرده
۰۷:۵۹
مدرسه تلویزیونی ایران-تاریخ3
۰۸:۲۱
آرم استیشن زمستان4
۰۸:۲۱
پیش پرده چرخ-زنده
۰۸:۲۲
پیش پرده چهار سوی علم
۰۸:۲۳
پایان بندی پیش پرده
۰۸:۲۳
مدرسه تلویزیونی ایران- عربی زبان قرآن 1
۰۸:۴۵
آرم استیشن
۰۸:۴۵
آرم استیشن ورود به اذان ظهر
۰۸:۴۶
اذان به افق تهران - مؤذن عباس امام جمعه
۰۸:۵۰
آرم استیشن
۰۸:۵۰
مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی و آمار3
۰۹:۱۲
آرم استیشن ارتباط مخاطبان
۰۹:۱۲
پیش پرده نمایشخانه -تئاتر تلویزیونی
۰۹:۱۳
پیش پرده چند دقیقه برای تفکر
۰۹:۱۴
پیش پرده جادوی تاریخ
۰۹:۱۵
پایان بندی پیش پرده
۰۹:۱۵
مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی و آمار3
۰۹:۳۷
آرم استیشن زمستان4
۰۹:۳۷
پیش پرده سینمایی به دنیا آمدن
۰۹:۳۹
پیش پرده اهالی شب
۰۹:۳۹
پیش پرده مصیر
۰۹:۴۰
پایان بندی پیش پرده
۰۹:۴۰
میان برنامه راههای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا
۰۹:۴۲
اعلام برنامه (12)
۰۹:۴۲
دلنوازازن-انتظار
۰۹:۴۸
آرم آگهی
۰۹:۴۸
آگهی بازرگانی (بخش 8)
۰۹:۵۴
آرم تایم زاویه - بازپخش
۰۹:۵۵
زاویه - بازپخش
۱۱:۲۱
اعلام برنامه (13)
۱۱:۲۱
پیش پرده سینمایی به دنیا آمدن
۱۱:۲۳
پایان بندی پیش پرده
۱۱:۲۳
آرم آگهی
۱۱:۲۳
آگهی بازرگانی (بخش 9)
۱۱:۳۰
آرم تایم نمایشخانه- تئاتر تلویزیونی
۱۱:۳۰
تئاتر تلویزیونی شام آخر
۱۲:۱۲
اعلام برنامه (14)
۱۲:۱۲
آرم استیشن ارتباط مخاطبان
۱۲:۱۳
پیش پرده طلوع - زنده
۱۲:۱۴
پیش پرده چرخ-زنده
۱۲:۱۵
پیش پرده چهار سوی علم
۱۲:۱۶
پایان بندی پیش پرده
۱۲:۱۶
آرم آگهی
۱۲:۱۶
آگهی بازرگانی (بخش 10)
۱۲:۲۳
آرم تایم چند دقیقه برای تفکر
۱۲:۲۴
چند دقیقه برای تفکر
۱۳:۰۹
اعلام برنامه (15)
۱۳:۱۰
موسیقی تصویر- دوستم داری
۱۳:۱۴
پیش پرده راهنمای مسافران کهکشان-زنده
۱۳:۱۵
پیش پرده شب های هنر- زنده
۱۳:۱۵
پایان بندی پیش پرده
۱۳:۱۶
آرم تایم جادوی تاریخ
۱۳:۱۶
جادوی تاریخ
۱۳:۴۲
اعلام برنامه (16)
۱۳:۴۲
پیش پرده زندگی پس از زندگی
۱۳:۴۳
پیش پرده تاریخ قزاق
۱۳:۴۴
پیش پرده مستند حکایت دل
۱۳:۴۵
پیش پرده راهنمای مسافران کهکشان-زنده
۱۳:۴۶
پایان بندی پیش پرده
۱۳:۴۶
آرم تایم تیتر4
۱۳:۴۶
تیتر4
۱۴:۱۵
اعلام برنامه (17)
۱۴:۱۵
آرم آگهی
۱۴:۱۵
آگهی بازرگانی (بخش12 )
۱۴:۲۴
آرم تایم مجموعه هرکول پوآرو
۱۴:۲۵
مجموعه هرکول پوآرو
۱۴:۵۰
آرم استیشن
۱۴:۵۰
آرم استیشن ورود به اذان مغرب
۱۴:۵۱
اذان به افق تهران - مؤذن حسن رضاییان
۱۴:۵۵
آرم استیشن
۱۴:۵۵
آرم تایم ادامه مجموعه هرکول پوآرو
۱۴:۵۶
مجموعه هرکول پوآرو
۱۵:۲۴
پیش پرده سینمایی به دنیا آمدن
۱۵:۲۵
پایان بندی پیش پرده
۱۵:۲۵
اعلام برنامه (18)
۱۵:۲۶
آرم آگهی
۱۵:۲۶
آگهی بازرگانی (بخش 14)
۱۵:۳۱
آرم تایم معرفت
۱۵:۳۱
معرفت
۱۶:۱۸
آرم استیشن
۱۶:۱۹
دعای فرج (الهی عظم البلاء)
۱۶:۲۲
آرم استیشن
۱۶:۲۲
آرم آگهی
۱۶:۲۲
آگهی بازرگانی (بخش15 )
۱۶:۲۹
زنگ خبر
۱۶:۳۰
خبر
۱۶:۴۵
اعلام برنامه (19)
۱۶:۴۵
آرم آگهی
۱۶:۴۶
آگهی بازرگانی (بخش 16)
۱۶:۵۴
آرم تایم سینمایی به دنیا آمدن
۱۶:۵۵
سینمایی به دنیا آمدن
۱۷:۳۶
آرم آگهی
۱۷:۳۶
آگهی بازرگانی (بخش 17)
۱۷:۴۱
سینمایی به دنیا آمدن
۱۸:۲۲
پیش پرده طلوع - زنده
۱۸:۲۳
پیش پرده چرخ-زنده
۱۸:۲۴
پیش پرده چهار سوی علم
۱۸:۲۵
پیش پرده مصیر
۱۸:۲۶
پایان بندی پیش پرده
۱۸:۲۶
اعلام برنامه 20)
۱۸:۲۶
دلنوازان-زخم جدایی
۱۸:۳۲
آرم تایم مستند خادم
۱۸:۳۲
مستند خادم
۱۹:۲۱
اعلام برنامه (21)
۱۹:۲۲
اوقات شرعی شنبه 16 اسفند 1399
۱۹:۲۲
آرم آگهی
۱۹:۲۳
آگهی بازرگانی (بخش19)
۱۹:۲۹
آرم تایم اهالی شب
۱۹:۲۹
اهالی شب
۲۰:۲۳
پیش پرده چرخ-زنده
۲۰:۲۴
پیش پرده چهار سوی علم
۲۰:۲۵
پیش پرده اتاق شیشه ای 2
۲۰:۲۶
پیش پرده مصیر
۲۰:۲۷
پیش پرده سینمایی خوب بد زشت
۲۰:۲۸
پایان بندی پیش پرده
۲۰:۲۸
میان برنامه راههای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا