فیلم فصل نرگس

[خلاصه برنامه] این تله فیلم در ژانر اجتماعی روایتگر داستان نویسنده ای به نام احمد فروزانی می میرد و بعد از مرگش آخرین کتاب او که رمانی به نام فصل آخر است منتشر می شود داستان رمان درباره عذاب وجدان و کشمکش های درونی سرباز وظیفه ای به نام رسول است

شبکه نمایش

شبکه سراسری نمایش، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
شنبه، ۲/۲۴
یک‌شنبه، ۲/۲۵
دوشنبه، ۲/۲۶
سه‌شنبه، ۲/۲۷
چهارشنبه، ۲/۲۸
پنج‌شنبه، ۲/۲۹
جمعه، ۲/۳۰
امروز
یک‌شنبه، ۳/۱
دوشنبه، ۳/۲
سه‌شنبه، ۳/۳
چهارشنبه، ۳/۴
۰۵:۰۴
وله قبل بازرگانی
۰۵:۰۵
آگهی بازرگانی
۰۵:۱۰
سینمایی به سوی ستارگان
۰۶:۱۲
وله پاز
۰۶:۱۲
آگهی بازرگانی
۰۶:۱۶
وله پلی
۰۶:۱۶
سینمایی به سوی ستارگان
۰۶:۵۹
وله قبل بازرگانی
۰۷:۰۰
آگهی بازرگانی
۰۷:۰۸
سینمایی وقتی شنبه می آید
۰۷:۴۶
وله پاز
۰۷:۴۶
آگهی بازرگانی
۰۷:۴۹
وله پلی
۰۷:۴۹
سینمایی وقتی شنبه می آید
۰۸:۲۶
پیش پرده هفته سینما مقاومت و پایداری (شنبه)
۰۸:۲۸
وله قبل از اذان
۰۸:۲۸
وله ایران (قم و جمکران)
۰۸:۲۹
کلیپ اذان ظهر
۰۸:۳۱
اذان ظهر
۰۸:۳۵
وله بعد اذان
۰۸:۳۵
وله قبل بازرگانی
۰۸:۳۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۴۳
فیلم فصل نرگس
۰۹:۲۷
وله پاز
۰۹:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۰
وله پلی
۰۹:۳۰
فیلم فصل نرگس
۱۰:۲۴
وله قبل بازرگانی
۱۰:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۴
سینمایی همشهری کین
۱۱:۱۹
وله پاز
۱۱:۱۹
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۲
وله پلی
۱۱:۲۲
سینمایی همشهری کین
۱۲:۰۵
وقت آشپزی
۱۲:۱۳
وله قبل بازرگانی
۱۲:۱۳
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۱
سینمایی به سوی ستارگان
۱۳:۲۳
وله پاز
۱۳:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۸
وله پلی
۱۳:۲۸
سینمایی به سوی ستارگان
۱۴:۱۲
وقت آشپزی
۱۴:۱۹
وله قبل بازرگانی
۱۴:۱۹
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
سینمایی ما یک باغ وحش خریدم
۱۵:۵۵
وله پاز
۱۵:۵۵
وله قبل از اذان
۱۵:۵۵
وله ایران (قم و جمکران)
۱۵:۵۶
کلیپ اذان مغرب
۱۵:۵۷
اذان مغرب
۱۶:۰۲
وله بعد اذان
۱۶:۰۲
آگهی بازرگانی
۱۶:۰۶
وله پلی
۱۶:۰۶
سینمایی ما یک باغ وحش خریدم
۱۶:۲۱
وله قبل بازرگانی
۱۶:۲۲
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۲
سینمایی عقابها
۱۷:۱۸
وله پاز
۱۷:۱۸
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۴
وله پلی
۱۷:۲۴
سینمایی عقابها
۱۸:۱۰
وله معرفی سایت
۱۸:۱۱
موسیقی فیلم (حاشیه اقیانوس آرام-طقیان)
۱۸:۱۹
وله قبل بازرگانی
۱۸:۱۹
آگهی بازرگانی