سینمایی تعقیب سایه ها

[خلاصه برنامه] گروهی از تیم سپاهی در ابتدای جنگ تحمیلی مسئولیت خنثی سازی مواد منفجره و بمب های جاسازی شده توسط گروهک های منافقین و مخالفین را به عهده داشتند

شبکه نمایش

شبکه سراسری نمایش، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
چهارشنبه، ۱/۲۵
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
امروز
پنج‌شنبه، ۲/۲
جمعه، ۲/۳
شنبه، ۲/۴
یک‌شنبه، ۲/۵
۰۵:۰۰
وله قبل بازرگانی
۰۵:۰۰
آگهی بازرگانی
۰۵:۰۱
سینمایی سامبا
۰۵:۴۷
وله پاز
۰۵:۴۷
آگهی بازرگانی
۰۵:۴۹
وله پلی
۰۵:۴۹
سینمایی سامبا
۰۶:۳۶
وله قبل بازرگانی
۰۶:۳۶
آگهی بازرگانی
۰۶:۴۵
سینمایی آسمان بین ما
۰۷:۲۸
وله پاز
۰۷:۲۸
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۳
وله پلی
۰۷:۳۳
سینمایی آسمان بین ما
۰۸:۱۹
وله راه های ارتباطی
۰۸:۱۹
پیش پرده مرور آثار حسن عباسی (چهارشنبه)
۰۸:۲۰
وله راه های ارتباطی
۰۸:۲۱
موسیقی فیلم
۰۸:۳۰
وله قبل از اذان
۰۸:۳۰
وله ایران (قم و جمکران)
۰۸:۳۱
کلیپ اذان ظهر
۰۸:۳۳
اذان ظهر
۰۸:۳۷
وله بعد اذان
۰۸:۳۷
تصویر سلامت
۰۸:۴۴
وله قبل بازرگانی
۰۸:۴۴
آگهی بازرگانی
۰۸:۵۳
فیلم بیا از گذشته حرف بزنیم (طلاتر از نفت)
۰۹:۲۳
وله پاز
۰۹:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۹:۲۹
وله پلی
۰۹:۲۹
فیلم بیا از گذشته حرف بزنیم (طلاتر از نفت)
۱۰:۱۱
وله راه های ارتباطی
۱۰:۱۱
پیش پرده مرور آثار حسن عباسی (چهارشنبه)
۱۰:۱۳
وله معرفی سایت
۱۰:۱۳
تصویر سلامت
۱۰:۲۰
وله قبل بازرگانی
۱۰:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۲۹
سینمایی موش و گربه
۱۱:۰۱
وله پاز
۱۱:۰۱
آگهی بازرگانی
۱۱:۰۷
وله پلی
۱۱:۰۷
سینمایی موش و گربه
۱۱:۴۲
وقت آشپزی
۱۱:۵۰
وله راه های ارتباطی
۱۱:۵۰
پیش پرده مرور آثار حسن عباسی (چهارشنبه)
۱۱:۵۱
وله معرفی سایت
۱۱:۵۲
داستان سینما (قسمت4)
۱۲:۰۳
داستان سینما (قسمت4)
۱۲:۱۹
وله قبل بازرگانی
۱۲:۱۹
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۹
سینمایی سامبا
۱۳:۱۶
وله پاز
۱۳:۱۶
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۲
وله پلی
۱۳:۲۲
سینمایی سامبا
۱۴:۰۹
وقت آشپزی
۱۴:۱۷
وله راه های ارتباطی
۱۴:۱۸
جادوی سینما
۱۴:۱۹
وله قبل بازرگانی
۱۴:۱۹
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
سینمایی به سوی ستارگان
۱۵:۳۰
وله پاز
۱۵:۳۰
وله قبل از اذان
۱۵:۳۰
کلیپ اذان مغرب
۱۵:۳۱
اذان مغرب
۱۵:۳۶
وله بعد اذان
۱۵:۳۶
آگهی بازرگانی
۱۵:۴۱
وله پلی
۱۵:۴۲
سینمایی به سوی ستارگان
۱۶:۲۶
وقت آشپزی
۱۶:۳۴
وله قبل بازرگانی
۱۶:۳۴
آگهی بازرگانی
۱۶:۴۳
سینمایی تعقیب سایه ها
۱۷:۲۲
وله پاز
۱۷:۲۲
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۸
وله پلی
۱۷:۲۸
سینمایی تعقیب سایه ها
۱۸:۰۱
وله راه های ارتباطی
۱۸:۰۲
علم سینما (قسمت1)
۱۸:۱۳
وله معرفی سایت
۱۸:۱۳
تصویر سلامت
۱۸:۱۸
وله قبل بازرگانی
۱۸:۱۸
آگهی بازرگانی
۱۸:۲۹
سینمایی حس ششم
۲۰:۰۱
وله راه های ارتباطی
۲۰:۰۱
پیش پرده مرور آثار حسن عباسی (پنجشنبه)
۲۰:۰۳
وله راه های ارتباطی
۲۰:۰۳
علم سینما (قسمت5)
۲۰:۱۲
علم سینما (قسمت5)
۲۰:۲۱
علم سینما (قسمت5)
۲۰:۲۹
جادوی سینما
۲۰:۳۰
وله راه های ارتباطی
۲۰:۳۰
سینمایی دره من چه سبز بود
۲۲:۰۳
وله راه های ارتباطی
۲۲:۰۳
پیش پرده مرور آثار حسن عباسی (پنجشنبه)
۲۲:۰۵
وله راه های ارتباطی
۲۲:۰۵
داستان سینما (قسمت1)
۲۲:۱۵
داستان سینما (قسمت1)
۲۲:۲۹
وله معرفی سایت
۲۲:۳۰
سینمایی تعقیب سایه ها
۲۳:۴۲
وله راه های ارتباطی
۲۳:۴۳
موسیقی فیلم
۰۰:۰۰
وله معرفی سایت
۰۰:۰۱
سینمایی به سوی ستارگان
۰۰:۲۱
وله قبل از اذان
۰۰:۲۲
کلیپ اذان صبح
۰۰:۲۳
اذان صبح
۰۰:۲۸
وله بعد اذان
۰۰:۲۸
سینمایی به سوی ستارگان
۰۱:۵۲
وله قبل بازرگانی
۰۱:۵۲
آگهی بازرگانی
۰۱:۵۳
سینمایی دوستان ادی کویل
۰۲:۴۲
وله پاز
۰۲:۴۲
آگهی بازرگانی
۰۲:۴۳
وله پلی
۰۲:۴۳
سینمایی دوستان ادی کویل
۰۳:۳۰
وله قبل بازرگانی
۰۳:۳۱
آگهی بازرگانی
۰۳:۳۳
سینمایی تعقیب سایه ها
۰۴:۱۲
وله پاز
۰۴:۱۲
آگهی بازرگانی
۰۴:۱۵
وله پلی
۰۴:۱۵
سینمایی تعقیب سایه ها
۰۴:۴۹
وله قبل بازرگانی
۰۴:۴۹
آگهی بازرگانی
۰۴:۵۱
سینمایی حس ششم