سینمایی مستاجر

[خلاصه برنامه] حمید که با پدرش اختلاف دارد همراه با همسرش مریم خانه ی پدری را ترک می کند و در آپارتمانی اجاره ای ساکن می شوند که پیرمرد و پیرزنی بدقلق صاحب آن هستند و مستأجرهای بچه دار را نمی پذیرند.

شبکه نمایش

شبکه سراسری نمایش، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
جمعه، ۸/۲۸
شنبه، ۸/۲۹
یک‌شنبه، ۸/۳۰
دوشنبه، ۹/۱
سه‌شنبه، ۹/۲
چهارشنبه، ۹/۳
پنج‌شنبه، ۹/۴
امروز
شنبه، ۹/۶
یک‌شنبه، ۹/۷
دوشنبه، ۹/۸
سه‌شنبه، ۹/۹
۰۵:۱۵
وله پاز
۰۵:۱۵
آگهی بازرگانی
۰۵:۱۹
وله پلی
۰۵:۱۹
سینمایی پست
۰۶:۰۶
وله راه های ارتباطی
۰۶:۰۷
موسیقی فیلم
۰۶:۱۵
وله راه های ارتباطی
۰۶:۱۵
دفع حشرات
۰۶:۲۰
وله قبل بازرگانی
۰۶:۲۰
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۰
سینمایی زنده باد ناراسیما ردی
۰۸:۲۰
وله پاز
۰۸:۲۰
وله قبل از اذان
۰۸:۲۰
کلیپ اذان ظهر
۰۸:۲۲
اذان ظهر
۰۸:۲۶
وله بعد اذان
۰۸:۲۶
آگهی بازرگانی
۰۸:۳۱
وله پلی
۰۸:۳۱
سینمایی زنده باد ناراسیما ردی
۰۹:۰۶
وله راه های ارتباطی
۰۹:۰۶
پشت صحنه جنگ دنیاها 2
۰۹:۱۶
وله راه های ارتباطی
۰۹:۱۶
دفع حشرات
۰۹:۲۱
وله قبل بازرگانی
۰۹:۲۱
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۰
سینمایی 23 نفر
۱۰:۱۷
وله پاز
۱۰:۱۷
آگهی بازرگانی
۱۰:۲۲
وله پلی
۱۰:۲۳
سینمایی 23 نفر
۱۱:۱۲
وله راه های ارتباطی
۱۱:۱۲
جادوی سینما
۱۱:۱۴
وله راه های ارتباطی
۱۱:۱۵
دفع حشرات
۱۱:۲۰
وله قبل بازرگانی
۱۱:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۹
سینمایی عجیب تر از داستان
۱۲:۰۸
وله پاز
۱۲:۰۸
آگهی بازرگانی
۱۲:۱۳
وله پلی
۱۲:۱۳
سینمایی عجیب تر از داستان
۱۲:۵۴
وقت آشپزی
۱۳:۰۲
وله راه های ارتباطی
۱۳:۰۲
موسیقی فیلم
۱۳:۱۹
وله قبل بازرگانی
۱۳:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
سینمایی مانجی مرد کوهستان
۱۳:۴۱
وله پاز
۱۳:۴۱
وله قبل از اذان
۱۳:۴۱
کلیپ اذان مغرب
۱۳:۴۲
اذان مغرب
۱۳:۴۷
وله بعد اذان
۱۳:۴۷
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۲
وله پلی
۱۳:۵۲
سینمایی مانجی مرد کوهستان
۱۵:۰۸
وقت آشپزی
۱۵:۱۶
وله راه های ارتباطی
۱۵:۱۶
جادوی سینما
۱۵:۱۹
وله قبل بازرگانی
۱۵:۱۹
آگهی بازرگانی
۱۵:۳۰
سینمایی مستاجر
۱۶:۰۹
وله پاز
۱۶:۰۹
آگهی بازرگانی
۱۶:۱۴
وله پلی
۱۶:۱۴
سینمایی مستاجر
۱۶:۵۲
وقت آشپزی
۱۷:۰۰
وله راه های ارتباطی
۱۷:۰۱
پشت پرده یکه تاز
۱۷:۱۷
وله قبل بازرگانی
۱۷:۱۷
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۷
سینمایی ترمینال
۱۸:۱۳
وله پاز
۱۸:۱۳
آگهی بازرگانی
۱۸:۱۸
وله پلی
۱۸:۱۸
سینمایی ترمینال
۱۹:۰۲
وله معرفی سایت
۱۹:۰۲
اسرار سینما
۱۹:۲۰
وله قبل بازرگانی
۱۹:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۹:۳۰
سینمایی خاکریز
۲۰:۱۴
وله پاز
۲۰:۱۴
آگهی بازرگانی
۲۰:۱۹
وله پلی
۲۰:۱۹
سینمایی خاکریز
۲۱:۰۳
وله راه های ارتباطی
۲۱:۰۴
داستان سینما (قسمت1)
۲۱:۱۴
داستان سینما (قسمت1)
۲۱:۲۸
وله معرفی سایت
۲۱:۲۹
سینمایی شین
۲۳:۰۸
وله راه های ارتباطی
۲۳:۰۸
علم سینما (قسمت2)
۲۳:۲۱
علم سینما (قسمت2)
۲۳:۲۸
وله معرفی سایت
۲۳:۲۸
سینمایی ترمینال
۰۰:۵۸
وله معرفی سایت
۰۰:۵۸
سینمایی مستاجر
۰۱:۵۱
وله قبل از اذان
۰۱:۵۲
کلیپ اذان صبح
۰۱:۵۳
اذان صبح
۰۱:۵۸
وله بعد اذان
۰۱:۵۸
سینمایی مستاجر
۰۲:۲۲
وله معرفی سایت
۰۲:۲۳
موسیقی فیلم
۰۲:۲۹
وله راه های ارتباطی
۰۲:۳۲
وله قبل بازرگانی
۰۲:۳۲
آگهی بازرگانی
۰۲:۳۷
سینمایی طوفانگر
۰۳:۲۱
وله پاز
۰۳:۲۱
آگهی بازرگانی
۰۳:۲۵
وله پلی
۰۳:۲۵
سینمایی طوفانگر
۰۴:۱۰
وله قبل بازرگانی
۰۴:۱۰
آگهی بازرگانی
۰۴:۱۶
سینمایی ترمینال