سینمایی ای برادر کجایی

[خلاصه برنامه] داستان فیلم "ای برادر کجایی" درباره اولیس اورِت مک گیل، پیت و دلمار است که از میان یک دسته جنایتکاران زندانی فرار می‌کنند و تصمیم دارند برای رسیدن به ییی میلیون دلاری که دلمار ادعا می‌کند

شبکه نمایش

شبکه سراسری نمایش، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
چهارشنبه، ۹/۳
پنج‌شنبه، ۹/۴
جمعه، ۹/۵
شنبه، ۹/۶
یک‌شنبه، ۹/۷
دوشنبه، ۹/۸
سه‌شنبه، ۹/۹
امروز
پنج‌شنبه، ۹/۱۱
جمعه، ۹/۱۲
شنبه، ۹/۱۳
یک‌شنبه، ۹/۱۴
۰۵:۴۲
وله قبل بازرگانی
۰۵:۴۲
آگهی بازرگانی
۰۵:۵۱
سینمایی ای برادر کجایی
۰۶:۲۵
وله پاز
۰۶:۲۶
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۰
وله پلی
۰۶:۳۰
سینمایی ای برادر کجایی
۰۷:۱۵
وله راه های ارتباطی
۰۷:۱۵
دفع حشرات
۰۷:۲۰
وله قبل بازرگانی
۰۷:۲۰
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۰
سینمایی دورویی
۰۸:۲۱
وله پاز
۰۸:۲۱
وله قبل از اذان
۰۸:۲۱
کلیپ اذان ظهر
۰۸:۲۳
اذان ظهر
۰۸:۲۷
وله بعد اذان
۰۸:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۸:۳۲
وله پلی
۰۸:۳۲
سینمایی دورویی
۰۹:۰۱
وله راه های ارتباطی
۰۹:۰۲
پیش پرده مرور آثار رضا میر کریمی (چهارشنبه)
۰۹:۰۳
پیش پرده خیلی دور خیلی نزدیک
۰۹:۰۵
پیش پرده جک غول کش
۰۹:۰۶
پیش پرده ما آب رفتیم
۰۹:۰۸
پیش پرده یه حبه قند
۰۹:۱۰
وله راه های ارتباطی
۰۹:۱۰
موسیقی فیلم
۰۹:۱۵
وله راه های ارتباطی
۰۹:۱۵
دفع حشرات
۰۹:۲۰
وله قبل بازرگانی
۰۹:۲۰
آگهی بازرگانی
۰۹:۲۹
فیلم صندلی چهار ساله
۱۰:۱۱
وله پاز
۱۰:۱۱
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۶
وله پلی
۱۰:۱۶
فیلم صندلی چهار ساله
۱۰:۵۹
وله راه های ارتباطی
۱۰:۵۹
پیش پرده مرور آثار رضا میر کریمی (چهارشنبه)
۱۱:۰۱
پیش پرده خیلی دور خیلی نزدیک
۱۱:۰۲
پیش پرده جک غول کش
۱۱:۰۴
پیش پرده ما آب رفتیم
۱۱:۰۶
پیش پرده یه حبه قند
۱۱:۰۸
وله راه های ارتباطی
۱۱:۰۸
داستان سینما (قسمت1)
۱۱:۱۵
وله راه های ارتباطی
۱۱:۱۵
دفع حشرات
۱۱:۲۰
وله قبل بازرگانی
۱۱:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۰
سینمایی درست به هدف
۱۲:۰۴
وله پاز
۱۲:۰۴
آگهی بازرگانی
۱۲:۰۹
وله پلی
۱۲:۰۹
سینمایی درست به هدف
۱۲:۴۲
وقت آشپزی
۱۲:۵۰
وله راه های ارتباطی
۱۲:۵۰
پیش پرده مرور آثار رضا میر کریمی (چهارشنبه)
۱۲:۵۱
پیش پرده خیلی دور خیلی نزدیک
۱۲:۵۳
پیش پرده جک غول کش
۱۲:۵۵
پیش پرده ما آب رفتیم
۱۲:۵۶
پیش پرده یه حبه قند
۱۲:۵۸
وله راه های ارتباطی
۱۲:۵۹
موسیقی فیلم
۱۳:۱۶
وله قبل بازرگانی
۱۳:۱۶
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۶
سینمایی ای برادر کجایی
۱۳:۴۰
وله پاز
۱۳:۴۰
وله قبل از اذان
۱۳:۴۰
کلیپ اذان مغرب
۱۳:۴۱
اذان مغرب
۱۳:۴۶
وله بعد اذان
۱۳:۴۶
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۱
وله پلی
۱۳:۵۱
سینمایی ای برادر کجایی
۱۴:۵۶
وقت آشپزی
۱۵:۰۴
وله راه های ارتباطی
۱۵:۰۴
پیش پرده مرور آثار رضا میر کریمی (چهارشنبه)
۱۵:۰۶
پیش پرده خیلی دور خیلی نزدیک
۱۵:۰۷
پیش پرده جک غول کش
۱۵:۰۹
پیش پرده ما آب رفتیم
۱۵:۱۱
پیش پرده یه حبه قند
۱۵:۱۲
وله راه های ارتباطی
۱۵:۱۳
جادوی سینما
۱۵:۱۶
وله قبل بازرگانی
۱۵:۱۶
آگهی بازرگانی
۱۵:۲۶
فیلم نقطه آغاز
۱۶:۱۴
وله پاز
۱۶:۱۴
آگهی بازرگانی
۱۶:۱۹
وله پلی
۱۶:۲۰
فیلم نقطه آغاز
۱۷:۰۱
وقت آشپزی
۱۷:۰۹
وله قبل بازرگانی
۱۷:۰۹
آگهی بازرگانی
۱۷:۱۹
سینمایی خیلی دور خیلی نزدیک
۱۸:۱۳
وله پاز
۱۸:۱۴
آگهی بازرگانی
۱۸:۱۹
وله پلی
۱۸:۱۹
سینمایی خیلی دور خیلی نزدیک
۱۹:۲۰
وله قبل بازرگانی
۱۹:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۹:۲۹
سینمایی کما
۲۰:۲۲
وله پاز
۲۰:۲۲
آگهی بازرگانی
۲۰:۲۸
وله پلی
۲۰:۲۸
سینمایی کما