تیوا بورس

پوشش تمامی رویداد های حوزه بورس، تحلیل های روز، آموزش های مرتبط با بورس، اطلاع رسانی اخبار بورس و شاخص های بازار بورس جزء اهداف شبکه تیوا بورس است.
سه‌شنبه، ۷/۲۰
چهارشنبه، ۷/۲۱
پنج‌شنبه، ۷/۲۲
جمعه، ۷/۲۳
شنبه، ۷/۲۴
یک‌شنبه، ۷/۲۵
دوشنبه، ۷/۲۶
امروز
چهارشنبه، ۷/۲۸
پنج‌شنبه، ۷/۲۹
جمعه، ۷/۳۰
شنبه، ۸/۱
۰۵:۱۳
پولدار شو قسمت هفتم
۰۵:۴۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۵:۵۰
پولدار شو قسمت هفتم
۰۶:۱۵
پولدار شو قسمت هفتم
۰۶:۳۰
نبض بازار(زنده)
۰۶:۴۵
پولدار شو قسمت هفتم
۰۷:۰۰
بورس نامه(زنده)
۰۸:۰۵
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۸:۱۵
نبض بازار(بازپخش)
۰۸:۴۰
پولدار شو قسمت هفتم
۰۹:۰۰
سوت پایان(زنده)
۱۰:۰۵
بورس نامه(بازپخش)
۱۱:۰۹
سوت پایان(بازپخش)
۱۲:۰۹
پولدار شو قسمت هفتم
۱۲:۳۷
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۲:۴۷
پولدار شو قسمت هفتم
۱۳:۰۲
ندای سهام
۱۳:۱۳
پولدار شو قسمت هفتم
۱۳:۲۸
ندای سهام
۱۳:۴۴
پولدار شو قسمت هفتم
۱۴:۰۰
بورس پلاس(زنده)
۱۵:۲۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۵:۳۰
پولدار شو قسمت هفتم
۱۵:۵۶
پولدار شو قسمت هفتم
۱۶:۲۴
بورس پلاس(باز پخش)
۱۷:۳۹
پولدار شو قسمت هفتم
۱۸:۰۵
پولدار شو قسمت هفتم
۱۸:۳۲
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۸:۴۲
پولدار شو قسمت هفتم
۱۹:۰۶
پولدار شو قسمت هفتم
۱۹:۲۶
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۹:۳۶
پولدار شو قسمت هفتم
۲۰:۰۲
پولدار شو قسمت هفتم
۲۰:۲۹
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۰:۳۹
پولدار شو قسمت هفتم
۲۱:۰۵
پولدار شو قسمت هفتم
۲۱:۳۲
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۱:۴۲
پولدار شو قسمت هفتم
۲۲:۰۷
پولدار شو قسمت هفتم
۲۲:۲۷
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۲:۳۶
پولدار شو قسمت هفتم
۲۳:۰۲
پولدار شو قسمت هفتم
۲۳:۳۰
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۳:۳۹
پولدار شو قسمت هفتم
۰۰:۰۵
پولدار شو قسمت هفتم
۰۰:۳۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۴۲
پولدار شو قسمت هفتم
۰۱:۰۷
پولدار شو قسمت هفتم
۰۱:۲۷
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۱:۳۶
پولدار شو قسمت هفتم
۰۲:۰۲
پولدار شو قسمت هفتم
۰۲:۳۰
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۲:۳۹
پولدار شو قسمت هفتم
۰۳:۰۵
پولدار شو قسمت هفتم
۰۳:۳۰
محمدعلی جلیل پور کارشناس بازار لوازم خانگی - امکان توسعه کسب و کارها با توجه به ظرفیت منطقه-02
۰۳:۳۳
بورس پلاس تی‌وی-4
۰۳:۴۰
پولدار شو قسمت هفتم
۰۴:۰۰
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۰۴:۰۷
آموزش مقدماتی بازار سرمایه 1
۰۴:۴۳
پولدار شو قسمت هفتم