نشست اقتصادی

تیوا بورس

پوشش تمامی رویداد های حوزه بورس، تحلیل های روز، آموزش های مرتبط با بورس، اطلاع رسانی اخبار بورس و شاخص های بازار بورس جزء اهداف شبکه تیوا بورس است.
چهارشنبه، ۸/۲۸
پنج‌شنبه، ۸/۲۹
جمعه، ۸/۳۰
شنبه، ۹/۱
یک‌شنبه، ۹/۲
دوشنبه، ۹/۳
سه‌شنبه، ۹/۴
امروز
پنج‌شنبه، ۹/۶
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
۰۵:۰۰
بورس نامه(بازپخش)
۰۶:۰۰
بورس نامه(بازپخش)
۰۷:۱۰
نشست اقتصادی
۰۷:۲۷
نشست اقتصادی
۰۷:۴۳
نشست اقتصادی
۰۷:۵۸
هنرمند - مسیر موفقعیت در بورس
۰۸:۰۹
نشست اقتصادی
۰۸:۴۲
نشست خبری-فرهنگ سازی
۰۹:۰۰
نشست خبری-انتخابات
۰۹:۰۹
گزارش مردمی
۰۹:۱۴
نشست خبری-کارگزاری
۰۹:۲۱
گزارش مردمی
۰۹:۲۶
مصاحبه سه نفره
۰۹:۳۹
گزارش مردمی
۰۹:۴۴
بورس
۰۹:۵۶
نشست اقتصادی
۱۰:۲۴
نشست اقتصادی
۱۰:۴۱
نشست اقتصادی
۱۰:۵۷
نشست اقتصادی
۱۱:۱۲
هنرمند - مسیر موفقعیت در بورس
۱۱:۲۳
نشست اقتصادی
۱۱:۵۶
نشست خبری-فرهنگ سازی
۱۲:۱۴
نشست خبری-انتخابات
۱۲:۲۳
گزارش مردمی
۱۲:۲۸
نشست خبری-کارگزاری
۱۲:۳۵
گزارش مردمی
۱۲:۴۰
مصاحبه سه نفره
۱۲:۵۳
گزارش مردمی
۱۲:۵۹
بورس
۱۳:۱۵
نشست اقتصادی
۱۳:۴۶
نشست اقتصادی
۱۴:۰۰
بورس پلاس(زنده)
۱۶:۰۰
بورس پلاس(باز پخش)
۱۸:۰۰
بورس پلاس(باز پخش)
۲۰:۰۲
نشست اقتصادی
۲۰:۱۵
هنرمند - مسیر موفقعیت در بورس
۲۰:۲۴
نشست اقتصادی
۲۰:۵۷
نشست خبری-فرهنگ سازی
۲۱:۱۵
نشست خبری-انتخابات
۲۱:۲۴
گزارش مردمی
۲۱:۲۹
نشست خبری-کارگزاری
۲۱:۳۶
گزارش مردمی
۲۱:۴۱
مصاحبه سه نفره
۲۱:۵۴
گزارش مردمی
۲۱:۵۹
بورس
۲۲:۱۱
نشست اقتصادی
۲۲:۳۹
نشست اقتصادی
۲۲:۵۶
نشست اقتصادی
۲۳:۱۲
نشست اقتصادی
۲۳:۲۷
هنرمند - مسیر موفقعیت در بورس
۲۳:۳۸
نشست اقتصادی
۰۰:۱۱
نشست خبری-فرهنگ سازی
۰۰:۲۹
نشست خبری-انتخابات
۰۰:۳۸
گزارش مردمی
۰۰:۴۳
نشست خبری-کارگزاری
۰۰:۵۰
گزارش مردمی
۰۰:۵۵
مصاحبه سه نفره
۰۱:۰۸
گزارش مردمی
۰۱:۱۳
بورس
۰۱:۲۵
نشست اقتصادی
۰۱:۵۳
نشست اقتصادی
۰۲:۱۰
نشست اقتصادی
۰۲:۲۶
نشست اقتصادی
۰۲:۴۱
هنرمند - مسیر موفقعیت در بورس
۰۲:۵۲
نشست اقتصادی
۰۳:۳۰
بورس
۰۳:۴۲
نشست اقتصادی
۰۴:۱۱
نشست اقتصادی
۰۴:۲۷
نشست اقتصادی
۰۴:۴۴
نشست اقتصادی
۰۴:۵۹
هنرمند - مسیر موفقعیت در بورس