موسیقی تصویر کودکانه شب

شبکه تیوا آوند

اولین شبکه تخصصی پرورش کودک و خانواده -محتوای آموزشی کودک پخش کارتون تعامل با کودکان
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
یک‌شنبه، ۷/۶
دوشنبه، ۷/۷
سه‌شنبه، ۷/۸
چهارشنبه، ۷/۹
امروز
جمعه، ۷/۱۱
شنبه، ۷/۱۲
یک‌شنبه، ۷/۱۳
دوشنبه، ۷/۱۴
۰۶:۳۰
آوند - لوگو موشن
۰۶:۴۷
ورزش - قایم باشک اسباب بازی ها
۰۶:۵۴
ارزش های زندگی - مسئولیت
۰۷:۰۲
بهداشت فردی - مسواک زدن
۰۷:۱۲
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن
۰۷:۲۳
پا، دست، حرکت - قلب، پا
۰۷:۲۸
کشت و کار - نحوه آبیاری قطره ای
۰۷:۳۵
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۰۷:۴۲
هوش حرکتی
۰۷:۴۶
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها
۰۷:۵۶
نقاشی - خطوط منحنی
۰۸:۰۴
سلامت مادران - تولد زیستی
۰۸:۱۳
شطرنج - قرارگیری صفحه شطرنج
۰۸:۱۹
دوستی با چهار عنصر طبیعت - آب
۰۸:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۰۸:۳۰
پپا کوچولو
۰۸:۴۷
ورزش - قایم باشک اسباب بازی ها
۰۸:۵۴
ارزش های زندگی - مسئولیت
۰۹:۰۲
بهداشت فردی - مسواک زدن
۰۹:۱۲
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن
۰۹:۲۳
پا، دست، حرکت - قلب، پا
۰۹:۲۸
کشت و کار - نحوه آبیاری قطره ای
۰۹:۳۵
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۰۹:۴۲
هوش حرکتی
۰۹:۴۶
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها
۰۹:۵۶
نقاشی - خطوط منحنی
۱۰:۰۴
سلامت مادران - تولد زیستی
۱۰:۱۳
شطرنج - قرارگیری صفحه شطرنج
۱۰:۱۹
دوستی با چهار عنصر طبیعت - آب
۱۰:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۰:۳۰
پپا کوچولو
۱۰:۴۷
ورزش - قایم باشک اسباب بازی ها
۱۰:۵۴
ارزش های زندگی - مسئولیت
۱۱:۰۲
بهداشت فردی - مسواک زدن
۱۱:۱۲
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن
۱۱:۲۳
پا، دست، حرکت - قلب، پا
۱۱:۲۸
کشت و کار - نحوه آبیاری قطره ای
۱۱:۳۵
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۱۱:۴۲
هوش حرکتی
۱۱:۴۶
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها
۱۱:۵۶
نقاشی - خطوط منحنی
۱۲:۰۴
سلامت مادران - تولد زیستی
۱۲:۱۳
شطرنج - قرارگیری صفحه شطرنج
۱۲:۱۹
دوستی با چهار عنصر طبیعت - آب
۱۲:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۲:۳۰
پپا کوچولو
۱۲:۴۷
ورزش - قایم باشک اسباب بازی ها
۱۲:۵۴
ارزش های زندگی - مسئولیت
۱۳:۰۲
بهداشت فردی - مسواک زدن
۱۳:۱۲
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن
۱۳:۲۳
پا، دست، حرکت - قلب، پا
۱۳:۲۸
کشت و کار - نحوه آبیاری قطره ای
۱۳:۳۵
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۱۳:۴۲
هوش حرکتی
۱۳:۴۶
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها
۱۳:۵۶
نقاشی - خطوط منحنی
۱۴:۰۴
سلامت مادران - تولد زیستی
۱۴:۱۳
شطرنج - قرارگیری صفحه شطرنج
۱۴:۱۹
دوستی با چهار عنصر طبیعت - آب
۱۴:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۴:۳۰
پپا کوچولو
۱۴:۴۷
ورزش - قایم باشک اسباب بازی ها
۱۴:۵۴
ارزش های زندگی - مسئولیت
۱۵:۰۲
بهداشت فردی - مسواک زدن
۱۵:۱۲
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن
۱۵:۲۳
پا، دست، حرکت - قلب، پا
۱۵:۲۸
کشت و کار - نحوه آبیاری قطره ای
۱۵:۳۵
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۱۵:۴۲
هوش حرکتی
۱۵:۴۶
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها
۱۵:۵۶
نقاشی - خطوط منحنی
۱۶:۰۴
سلامت مادران - تولد زیستی
۱۶:۱۳
شطرنج - قرارگیری صفحه شطرنج
۱۶:۱۹
دوستی با چهار عنصر طبیعت - آب
۱۶:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۶:۳۰
پپا کوچولو
۱۶:۴۷
ورزش - قایم باشک اسباب بازی ها
۱۶:۵۴
ارزش های زندگی - مسئولیت
۱۷:۰۲
بهداشت فردی - مسواک زدن
۱۷:۱۲
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن
۱۷:۲۳
پا، دست، حرکت - قلب، پا
۱۷:۲۸
کشت و کار - نحوه آبیاری قطره ای
۱۷:۳۵
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۱۷:۴۲
هوش حرکتی
۱۷:۴۶
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها
۱۷:۵۶
نقاشی - خطوط منحنی
۱۸:۰۴
سلامت مادران - تولد زیستی
۱۸:۱۳
شطرنج - قرارگیری صفحه شطرنج
۱۸:۱۹
دوستی با چهار عنصر طبیعت - آب
۱۸:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۸:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب
۲۲:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب
۰۰:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب
۰۲:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه روز
۰۴:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه روز