موسیقی تصویر کودکانه شب -01

شبکه تیوا آوند

اولین شبکه تخصصی پرورش کودک و خانواده -محتوای آموزشی کودک پخش کارتون تعامل با کودکان
سه‌شنبه، ۷/۲۰
چهارشنبه، ۷/۲۱
پنج‌شنبه، ۷/۲۲
جمعه، ۷/۲۳
شنبه، ۷/۲۴
یک‌شنبه، ۷/۲۵
دوشنبه، ۷/۲۶
امروز
چهارشنبه، ۷/۲۸
پنج‌شنبه، ۷/۲۹
جمعه، ۷/۳۰
شنبه، ۸/۱
۰۶:۳۰
پپا کوچولو
۰۶:۵۱
نمایش عروسکی - قصه اژدها -03
۰۶:۵۶
فیکسی ها
۰۷:۰۹
آموزش خانواده - توانایی منحصر به فرد کودکان - محیط غنی -09
۰۷:۲۶
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۰۷:۳۱
02- گرافیک ارگانیک - جلسه دوم - گرافیک ارگانیک با طعم گیلاس
۰۷:۳۵
ارزش های زندگی - راستی -06
۰۷:۴۸
01- زبان - جلسه
۰۷:۵۷
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن -03
۰۸:۱۲
03- بازیهای هدفمند با خانواده و خود مراقبتی
۰۸:۱۶
افتتاحیه - برنامه بازی های جمعی -05 -06
۰۸:۲۲
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها -01
۰۸:۳۲
پپا کوچولو
۰۸:۵۳
نمایش عروسکی - قصه اژدها -03
۰۸:۵۸
فیکسی ها
۰۹:۱۱
آموزش خانواده - توانایی منحصر به فرد کودکان - محیط غنی -09
۰۹:۲۸
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۰۹:۳۳
02- گرافیک ارگانیک - جلسه دوم - گرافیک ارگانیک با طعم گیلاس
۰۹:۳۷
ارزش های زندگی - راستی -06
۰۹:۵۰
01- زبان - جلسه
۰۹:۵۹
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن -03
۱۰:۱۴
03- بازیهای هدفمند با خانواده و خود مراقبتی
۱۰:۱۸
افتتاحیه - برنامه بازی های جمعی -05 -06
۱۰:۲۴
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها -01
۱۰:۳۴
پپا کوچولو
۱۰:۵۵
نمایش عروسکی - قصه اژدها -03
۱۱:۰۰
فیکسی ها
۱۱:۱۳
آموزش خانواده - توانایی منحصر به فرد کودکان - محیط غنی -09
۱۱:۳۰
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۱۱:۳۵
02- گرافیک ارگانیک - جلسه دوم - گرافیک ارگانیک با طعم گیلاس
۱۱:۳۹
ارزش های زندگی - راستی -06
۱۱:۵۲
01- زبان - جلسه
۱۲:۰۱
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن -03
۱۲:۱۶
03- بازیهای هدفمند با خانواده و خود مراقبتی
۱۲:۲۰
افتتاحیه - برنامه بازی های جمعی -05 -06
۱۲:۲۶
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها -01
۱۲:۳۶
پپا کوچولو
۱۲:۵۷
نمایش عروسکی - قصه اژدها -03
۱۳:۰۲
فیکسی ها
۱۳:۱۵
آموزش خانواده - توانایی منحصر به فرد کودکان - محیط غنی -09
۱۳:۳۲
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۱۳:۳۷
02- گرافیک ارگانیک - جلسه دوم - گرافیک ارگانیک با طعم گیلاس
۱۳:۴۱
ارزش های زندگی - راستی -06
۱۳:۵۴
01- زبان - جلسه
۱۴:۰۳
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن -03
۱۴:۱۸
03- بازیهای هدفمند با خانواده و خود مراقبتی
۱۴:۲۲
افتتاحیه - برنامه بازی های جمعی -05 -06
۱۴:۲۸
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها -01
۱۴:۳۸
پپا کوچولو
۱۴:۵۹
نمایش عروسکی - قصه اژدها -03
۱۵:۰۴
فیکسی ها
۱۵:۱۷
آموزش خانواده - توانایی منحصر به فرد کودکان - محیط غنی -09
۱۵:۳۴
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۱۵:۳۹
02- گرافیک ارگانیک - جلسه دوم - گرافیک ارگانیک با طعم گیلاس
۱۵:۴۳
ارزش های زندگی - راستی -06
۱۵:۵۶
01- زبان - جلسه
۱۶:۰۵
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن -03
۱۶:۲۰
03- بازیهای هدفمند با خانواده و خود مراقبتی
۱۶:۲۴
افتتاحیه - برنامه بازی های جمعی -05 -06
۱۶:۳۰
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - بازی رنگ ها -01
۱۶:۴۰
پپا کوچولو
۱۷:۰۱
نمایش عروسکی - قصه اژدها -03
۱۷:۰۶
فیکسی ها
۱۷:۱۹
آموزش خانواده - توانایی منحصر به فرد کودکان - محیط غنی -09
۱۷:۳۶
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۱۷:۴۱
02- گرافیک ارگانیک - جلسه دوم - گرافیک ارگانیک با طعم گیلاس
۱۷:۴۵
ارزش های زندگی - راستی -06
۱۷:۵۸
01- زبان - جلسه
۱۸:۰۷
نمایش عروسکی -کدو قلقله زن -03
۱۸:۲۲
03- بازیهای هدفمند با خانواده و خود مراقبتی
۱۸:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب -01
۲۰:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب -01
۲۲:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب -01
۰۰:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب -01
۰۲:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه روز -02
۰۴:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه روز -02