شبکه تیوا آوند

اولین شبکه تخصصی پرورش کودک و خانواده -محتوای آموزشی کودک پخش کارتون تعامل با کودکان
شنبه، ۲/۲۴
یک‌شنبه، ۲/۲۵
دوشنبه، ۲/۲۶
سه‌شنبه، ۲/۲۷
چهارشنبه، ۲/۲۸
پنج‌شنبه، ۲/۲۹
جمعه، ۲/۳۰
امروز
یک‌شنبه، ۳/۱
دوشنبه، ۳/۲
سه‌شنبه، ۳/۳
چهارشنبه، ۳/۴
۰۵:۳۰
توان یابان - خط بریل - 02
۰۵:۳۳
چکش سبز - عروسک چوبی -04
۰۵:۴۰
محیط زیست - ساخت دوربین -03
۰۵:۵۷
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۰۶:۰۱
سلامت مادران - تولد روحی -02
۰۶:۱۱
ارزش های زندگی - سادگی -09
۰۶:۱۹
دوستی با چهار عنصر طبیعت - خاک -02
۰۶:۲۷
03- قصه گویی کتاب خوانی - آی دعوا، دعوا، دعوا
۰۶:۳۸
پپا کوچولو
۰۷:۰۰
با کودکتان تجربه کنید
۰۷:۰۴
با کودکتان تجربه کنید
۰۷:۰۹
فیکسی ها
۰۷:۲۴
چکش سبز - عروسک چوبی -04
۰۷:۳۱
محیط زیست - ساخت دوربین -03
۰۷:۴۸
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۰۷:۵۲
سلامت مادران - تولد روحی -02
۰۸:۰۲
ارزش های زندگی - سادگی -09
۰۸:۱۰
دوستی با چهار عنصر طبیعت - خاک -02
۰۸:۱۸
03- قصه گویی کتاب خوانی - آی دعوا، دعوا، دعوا
۰۸:۲۹
پپا کوچولو
۰۸:۵۱
با کودکتان تجربه کنید
۰۸:۵۵
با کودکتان تجربه کنید
۰۸:۵۹
فیکسی ها
۰۹:۱۵
چکش سبز - عروسک چوبی -04
۰۹:۲۲
محیط زیست - ساخت دوربین -03
۰۹:۳۹
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۰۹:۴۳
سلامت مادران - تولد روحی -02
۰۹:۵۳
ارزش های زندگی - سادگی -09
۱۰:۰۱
دوستی با چهار عنصر طبیعت - خاک -02
۱۰:۰۹
03- قصه گویی کتاب خوانی - آی دعوا، دعوا، دعوا
۱۰:۲۰
پپا کوچولو
۱۰:۴۱
با کودکتان تجربه کنید
۱۰:۴۶
با کودکتان تجربه کنید
۱۰:۵۰
فیکسی ها
۱۱:۰۶
چکش سبز - عروسک چوبی -04
۱۱:۱۳
محیط زیست - ساخت دوربین -03
۱۱:۲۹
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۱۱:۳۴
سلامت مادران - تولد روحی -02
۱۱:۴۴
ارزش های زندگی - سادگی -09
۱۱:۵۲
دوستی با چهار عنصر طبیعت - خاک -02
۱۲:۰۰
03- قصه گویی کتاب خوانی - آی دعوا، دعوا، دعوا
۱۲:۱۱
پپا کوچولو
۱۲:۳۲
با کودکتان تجربه کنید
۱۲:۳۷
با کودکتان تجربه کنید
۱۲:۴۱
فیکسی ها
۱۲:۵۷
چکش سبز - عروسک چوبی -04
۱۳:۰۳
محیط زیست - ساخت دوربین -03
۱۳:۲۰
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۱۳:۲۵
سلامت مادران - تولد روحی -02
۱۳:۳۴
ارزش های زندگی - سادگی -09
۱۳:۴۳
دوستی با چهار عنصر طبیعت - خاک -02
۱۳:۵۰
03- قصه گویی کتاب خوانی - آی دعوا، دعوا، دعوا
۱۴:۰۲
پپا کوچولو
۱۴:۲۳
با کودکتان تجربه کنید
۱۴:۲۸
با کودکتان تجربه کنید
۱۴:۳۲
فیکسی ها
۱۴:۴۸
چکش سبز - عروسک چوبی -04
۱۴:۵۴
محیط زیست - ساخت دوربین -03
۱۵:۱۱
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات -03
۱۵:۱۵
سلامت مادران - تولد روحی -02
۱۵:۲۵
ارزش های زندگی - سادگی -09
۱۵:۳۳
دوستی با چهار عنصر طبیعت - خاک -02
۱۵:۴۱
03- قصه گویی کتاب خوانی - آی دعوا، دعوا، دعوا
۱۵:۵۳
پپا کوچولو
۱۶:۱۴
با کودکتان تجربه کنید
۱۶:۱۸
با کودکتان تجربه کنید
۱۶:۲۳
فیکسی ها
۱۶:۳۵
ارزش های زندگی - سادگی -09
۱۶:۴۳
دوستی با چهار عنصر طبیعت - خاک -02
۱۶:۵۱
03- قصه گویی کتاب خوانی - آی دعوا، دعوا، دعوا
۱۷:۰۲
پپا کوچولو
۱۷:۲۴
با کودکتان تجربه کنید
۱۷:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب -01
۱۹:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب -01
۲۱:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب -01
۲۳:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب -01
۰۱:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه روز -02
۰۳:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه روز -02