کاردستی - بازی قاشق

شبکه تیوا آوند

اولین شبکه تخصصی پرورش کودک و خانواده -محتوای آموزشی کودک پخش کارتون تعامل با کودکان
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
چهارشنبه، ۲/۱
امروز
جمعه، ۲/۳
شنبه، ۲/۴
یک‌شنبه، ۲/۵
دوشنبه، ۲/۶
۰۵:۳۰
پپا کوچولو - قسمت ۲۰
۰۵:۵۱
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - چرخه حیوانات
۰۵:۵۹
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات
۰۶:۰۵
قصه گویی کتاب خوانی - مهمانی هیولای دندان
۰۶:۱۴
آموزش خانواده - تعریف آموزش و یادگیری - شیوه و روش کار
۰۶:۲۸
کاردستی - بازی قاشق
۰۶:۳۶
سلامت مادران - تماس پوست مادر و نوزاد
۰۶:۴۳
۲ شطرنج - پیاده
۰۶:۵۲
قصه گویی خلاق - آشپز کوچولو - دوستی با حیوانات
۰۷:۰۰
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۰۷:۰۶
کشت و کار - پیاز و لوبیا
۰۷:۱۳
فیکسی ها
۰۷:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۰۷:۳۰
پپا کوچولو - قسمت ۲۰
۰۷:۵۱
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - چرخه حیوانات
۰۸:۰۰
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات
۰۸:۰۵
قصه گویی کتاب خوانی - مهمانی هیولای دندان
۰۸:۱۴
آموزش خانواده - تعریف آموزش و یادگیری - شیوه و روش کار
۰۸:۲۸
کاردستی - بازی قاشق
۰۸:۳۶
سلامت مادران - تماس پوست مادر و نوزاد
۰۸:۴۳
۲ شطرنج - پیاده
۰۸:۵۲
قصه گویی خلاق - آشپز کوچولو - دوستی با حیوانات
۰۹:۰۰
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۰۹:۰۶
کشت و کار - پیاز و لوبیا
۰۹:۱۳
فیکسی ها
۰۹:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۰۹:۳۰
پپا کوچولو - قسمت ۲۰
۰۹:۵۱
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - چرخه حیوانات
۱۰:۰۰
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات
۱۰:۰۵
قصه گویی کتاب خوانی - مهمانی هیولای دندان
۱۰:۱۴
آموزش خانواده - تعریف آموزش و یادگیری - شیوه و روش کار
۱۰:۲۸
کاردستی - بازی قاشق
۱۰:۳۶
سلامت مادران - تماس پوست مادر و نوزاد
۱۰:۴۳
۲ شطرنج - پیاده
۱۰:۵۲
قصه گویی خلاق - آشپز کوچولو - دوستی با حیوانات
۱۱:۰۰
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۱۱:۰۶
کشت و کار - پیاز و لوبیا
۱۱:۱۳
فیکسی ها
۱۱:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۱:۳۰
پپا کوچولو - قسمت ۲۰
۱۱:۵۱
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - چرخه حیوانات
۱۲:۰۰
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات
۱۲:۰۵
قصه گویی کتاب خوانی - مهمانی هیولای دندان
۱۲:۱۴
آموزش خانواده - تعریف آموزش و یادگیری - شیوه و روش کار
۱۲:۲۸
کاردستی - بازی قاشق
۱۲:۳۶
سلامت مادران - تماس پوست مادر و نوزاد
۱۲:۴۳
۲ شطرنج - پیاده
۱۲:۵۲
قصه گویی خلاق - آشپز کوچولو - دوستی با حیوانات
۱۳:۰۰
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۱۳:۰۶
کشت و کار - پیاز و لوبیا
۱۳:۱۳
فیکسی ها
۱۳:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۳:۳۰
پپا کوچولو - قسمت ۲۰
۱۳:۵۱
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - چرخه حیوانات
۱۴:۰۰
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات
۱۴:۰۵
قصه گویی کتاب خوانی - مهمانی هیولای دندان
۱۴:۱۴
آموزش خانواده - تعریف آموزش و یادگیری - شیوه و روش کار
۱۴:۲۸
کاردستی - بازی قاشق
۱۴:۳۶
سلامت مادران - تماس پوست مادر و نوزاد
۱۴:۴۳
۲ شطرنج - پیاده
۱۴:۵۲
قصه گویی خلاق - آشپز کوچولو - دوستی با حیوانات
۱۵:۰۰
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۱۵:۰۶
کشت و کار - پیاز و لوبیا
۱۵:۱۳
فیکسی ها
۱۵:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۵:۳۰
پپا کوچولو - قسمت ۲۰
۱۵:۵۱
بازی های خانوادگی - بازی کودک و پدر - چرخه حیوانات
۱۶:۰۰
مجری - بعد از بازی کودک و پدر بازی چرخه حیوانات
۱۶:۰۵
قصه گویی کتاب خوانی - مهمانی هیولای دندان
۱۶:۱۴
آموزش خانواده - تعریف آموزش و یادگیری - شیوه و روش کار
۱۶:۲۸
کاردستی - بازی قاشق
۱۶:۳۶
سلامت مادران - تماس پوست مادر و نوزاد
۱۶:۴۳
۲ شطرنج - پیاده
۱۶:۵۲
قصه گویی خلاق - آشپز کوچولو - دوستی با حیوانات
۱۷:۰۰
گرافیک ارگانیک - جلسه اول - معرفی گرافیک ارگانیک
۱۷:۰۶
کشت و کار - پیاز و لوبیا
۱۷:۱۳
فیکسی ها
۱۷:۲۵
با کودکتان تجربه کنید
۱۷:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب
۱۹:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب
۲۱:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب
۲۳:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه شب
۰۱:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه روز
۰۳:۳۰
موسیقی تصویر کودکانه روز