قرار بی قراران

پیامک: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

رادیو ایران

در سال ۱۳۰۳ (۱۹۲۴)، در وزارت جنگ مقدمات استفاده از بی‌سیم فراهم شد. در سال ۱۳۰۵ بی‌سیم به ایران وارد شد. از سال ۱۳۱۱ مؤسسات بی‌سیم توسعه پیدا کردند، که درنهایت به ایجاد رادیو منتهی شد. هیئت وزیران، روز ۲ مهر ۱۳۱۳ استفاده از رادیو را تصویب کرد و مقرراتی وضع شد که برای نصب آنتن و استفاده از رادیو اجازهٔ وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود. در سال ۱۳۱۶ مقدمات ایجاد مرکز رادیو به‌وسیلهٔ وزارت پست و تلگراف و تلفن فراهم و به‌دنبال این اقدام در سال ۱۳۱۷ سازمان پرورش افکار تأسیس شد. این سازمان دارای کمیسیون‌های مطبوعات، کیت کلاسیک، سخنرانی، نمایش‌های رادیویی و موسیقی بود. در ۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ اولین فرستندهٔ رادیویی در ایران در محل بی‌سیم در جاده قدیم شمیران افتتاح شد. از سال ۱۳۱۹ رادیو تهران در ۲۴ ساعت فقط ۸ ساعت برنامه اجرا می‌کرد که شامل اخبار، موسیقی ایرانی، و گفتارهای مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی بود. در سال ۱۳۲۲ رادیو تهران بخش دیگری به تعداد بخش‌های قبلی خود افزود و صبح‌ها نیز برنامهٔ آن سه ساعت افزایش یافت. در سال ۱۳۲۴ برای روزهای تعطیل نیز برنامه‌هایی مدون پخش می‌شد.
چهارشنبه، ۱/۲۵
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
امروز
پنج‌شنبه، ۲/۲
جمعه، ۲/۳
شنبه، ۲/۴
یک‌شنبه، ۲/۵
۰۵:۳۰
جارچی
۰۵:۴۰
مسیر اراده
۰۵:۴۵
میان برنامه(زنده)
۰۵:۵۰
نمودار
۰۶:۰۰
سخنرانی ریاست محترم جمهور
۰۶:۳۰
خبر(زنده)
۰۶:۴۵
رهاورد
۰۷:۱۰
میان برنامه(زنده)
۰۷:۱۵
ایران امروز
۰۸:۰۵
میان برنامه(زنده)
۰۸:۱۰
به افق آفتاب(زنده)
۰۸:۵۵
با ایران یاران
۰۹:۰۰
پلاک 8(زنده)
۰۹:۲۵
راه امام کلام امام
۰۹:۳۰
خبر(زنده)
۱۰:۱۵
مشارکتی بانک مرکزی
۱۰:۲۰
میان برنامه(زنده)
۱۰:۲۵
نگین
۱۰:۳۰
گلبانگ
۱۰:۵۵
میان برنامه(زنده)
۱۱:۰۰
جهان سیاست
۱۱:۲۵
راه رستگاران
۱۱:۳۰
کافه هنر(زنده)
۱۲:۱۰
سیاره آبی
۱۲:۳۰
خبر(زنده)
۱۲:۴۰
به رنگ خدا
۱۲:۵۵
سلام به روی ماهت
۱۳:۰۰
ورزش ایران(زنده)
۱۳:۳۰
ایرانشهر(زنده)
۱۴:۲۵
نشانی
۱۴:۳۰
خبر(زنده)
۱۴:۳۵
قرار آسمانی
۱۶:۰۰
به بلندای ایران
۱۶:۲۵
شور و نور
۱۶:۳۰
خبر(زنده)
۱۷:۰۵
رویای آندلس
۱۷:۳۰
خبر
۱۷:۳۵
راهی به آبادی
۱۷:۵۵
میان برنامه(زنده)
۱۸:۰۰
قصه شب- قسمت پنجم
۱۸:۱۵
تاریخ رادیو
۱۸:۳۰
خبر(زنده)
۱۸:۳۵
میان برنامه(زنده)
۱۸:۴۰
ایران به توان من
۱۸:۵۵
میان برنامه(زنده)
۱۹:۰۰
قرار شاعرانه
۱۹:۲۵
میان برنامه(زنده)
۱۹:۳۰
خبر(زنده)
۲۰:۰۰
راه شب- ایران و جامعه(زنده)
۲۱:۵۵
میان برنامه(زنده)
۲۲:۰۰
قدر قرآن
۲۳:۰۰
قرار بی قراران
۰۱:۰۰
سرای سخن
۰۱:۳۰
خبر(زنده)
۰۱:۳۵
نفس صبح
۰۱:۵۵
تقویم تاریخ
۰۲:۰۵
سلام صبح بخیر
۰۲:۳۰
خبر(زنده)
۰۲:۴۰
سلام صبح بخیر
۰۳:۳۰
خبر(زنده)
۰۴:۰۵
میان برنامه(زنده)
۰۴:۱۰
روی خط ورزش
۰۴:۳۰
کوی نشاط