نشان برنامه

شبکه شما ، شبکه مردم ایران ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

شبکه شما

شبکه شما با اتکا به تولیدات برنامه‌ای سیمای مراکز استانها از طریق تأمین و تولید برنامه، یکپارچگی اقوام و قشرها مختلف کشور را در عین گوناگونی نمایش می‌دهد و عموم مردم مخاطبان آن بودند. وجه غالب، گرایش و عمده برنامه‌های این شبکه، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پوشش آن سراسری است.
پنج‌شنبه، ۱۱/۲
جمعه، ۱۱/۳
شنبه، ۱۱/۴
یک‌شنبه، ۱۱/۵
دوشنبه، ۱۱/۶
سه‌شنبه، ۱۱/۷
چهارشنبه، ۱۱/۸
امروز
جمعه، ۱۱/۱۰
شنبه، ۱۱/۱۱
یک‌شنبه، ۱۱/۱۲
دوشنبه، ۱۱/۱۳
۰۵:۲۵
نشان شبکه
۰۵:۲۵
پیش پرده جلال
۰۵:۲۶
پیش پرده مثبت چهل
۰۵:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
نشان برنامه
۰۵:۳۰
پزشک شما (زنده)
۰۶:۱۴
نشان شبکه
۰۶:۱۴
پیش پرده سه سپیده
۰۶:۱۶
جهش تولید
۰۶:۱۸
پیش پرده پنج ستاره
۰۶:۱۹
گزارش خبری
۰۶:۲۵
پیش پرده رگبار
۰۶:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۶:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۹
نشان برنامه
۰۶:۳۰
خانه آفتابی (زنده)
۰۷:۳۵
نشان شبکه
۰۷:۳۶
پیش پرده جلال
۰۷:۳۶
جهش تولید
۰۷:۳۹
پیش پرده آپ
۰۷:۴۰
تلویزیون دیجیتال
۰۷:۴۳
پیش پرده گام های استوار
۰۷:۴۴
نشان برنامه
۰۷:۴۵
تا آسمان (زنده)
۰۸:۳۶
آگهی تلویزیونی کنگره ملی زنان شهید
۰۸:۳۶
یک تکه از ماه
۰۸:۳۹
کمی بعد
۰۸:۳۹
ذکر روز پنجشنبه
۰۸:۳۹
تلاوت قرآن
۰۸:۴۶
حی علی الصلوه
۰۸:۴۷
اذان / حسینعلی شریف
۰۸:۵۱
دعای فرج
۰۸:۵۴
نشانی آسمان
۰۸:۵۷
نشان شبکه
۰۸:۵۷
پیش پرده سه سپیده
۰۸:۵۹
گزارش خبری
۰۹:۰۴
پیش پرده رگبار
۰۹:۰۶
پیش پرده دستاورد
۰۹:۰۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۹:۰۷
آگهی بازرگانی
۰۹:۰۹
نشان برنامه
۰۹:۱۰
مجموعه میانبر دو (10)
۰۹:۴۰
پیش پرده جلال
۰۹:۴۱
طعم سفر
۰۹:۴۷
پیش پرده رگبار
۰۹:۴۸
گزارش خبری
۰۹:۵۴
نشان آگهی بازرگانی
۰۹:۵۴
آگهی بازرگانی
۰۹:۵۹
نشان برنامه
۱۰:۰۰
ترانه باران (بازپخش)
۱۰:۵۳
پیش پرده پنج ستاره
۱۰:۵۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۰:۵۴
آگهی بازرگانی
۱۰:۵۹
نشان برنامه
۱۱:۰۰
صمیمانه
۱۱:۳۴
نشان شبکه
۱۱:۳۵
پیش پرده آپ
۱۱:۳۶
پیش پرده ارمغان
۱۱:۳۷
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۳۷
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۹
نشان برنامه
۱۱:۴۰
مجموعه شهریار (22)
۱۲:۳۳
پیش پرده جلال
۱۲:۳۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۲:۳۴
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۹
نشان برنامه
۱۲:۴۰
مسابقه راز دیار برفی
۱۳:۲۱
پیش پرده سه سپیده
۱۳:۲۳
پیش پرده مثبت چهل
۱۳:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان برنامه
۱۳:۳۰
خیابان
۱۴:۰۲
نشان شبکه
۱۴:۰۳
گزارش خبری
۱۴:۰۸
پیش پرده آپ
۱۴:۰۹
نشان برنامه
۱۴:۱۰
برنامک ویژه اذان مغرب
۱۴:۱۱
صلوات
۱۴:۱۱
تلاوت قرآن
۱۴:۱۶
اسماء الحسنی
۱۴:۱۷
اذان / محمد حسین سبزعلی
۱۴:۲۲
نماهنگ - عظم البلا
۱۴:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان برنامه
۱۴:۳۰
مجموعه میانبر دو (11)
۱۵:۰۱
نشان شبکه
۱۵:۰۱
پیش پرده جلال
۱۵:۰۲
طعم سفر
۱۵:۱۲
پیش پرده ارمغان
۱۵:۱۳
گزارش خبری
۱۵:۲۰
پیش پرده گام های استوار
۱۵:۲۱
جهش تولید
۱۵:۲۳
صرفه جویی در مصرف انرژی
۱۵:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۵:۲۹
نشان برنامه
۱۵:۳۰
ترانه باران (زنده)
۱۶:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۶:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان برنامه
۱۶:۳۰
حکایتی از زندگی
۱۶:۵۷
نشان شبکه
۱۶:۵۷
پیش پرده مثبت چهل
۱۶:۵۸
گزارش خبری
۱۷:۰۶
پیش پرده جلال
۱۷:۰۷
طعم سفر
۱۷:۱۵
پیش پرده درخشش
۱۷:۱۶
جهش تولید
۱۷:۱۸
پیش پرده پنج ستاره
۱۷:۱۹
الف
۱۷:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۷:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۹
نشان برنامه
۱۷:۳۰
هدهد (زنده)
۱۸:۴۰
نشان شبکه
۱۸:۴۰
لبخند
۱۸:۵۱
گزارش خبری
۱۸:۵۸
پیش پرده گام های استوار
۱۸:۵۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۵۹
آگهی بازرگانی
۱۹:۰۴
نشان برنامه
۱۹:۰۵
سیزده خانه (از فامنین تا رزن)
۱۹:۳۶
نشان شبکه
۱۹:۳۷
صرفه جویی در مصرف انرژی
۱۹:۳۸
پیش پرده سه سپیده
۱۹:۳۹
پیش پرده مثبت چهل
۱۹:۴۱
نشان آگهی بازرگانی
۱۹:۴۱
آگهی بازرگانی
۱۹:۴۴
نشان برنامه
۱۹:۴۵
5+1 (زنده)