ترانه باران (زنده)

[خلاصه برنامه] این برنامه با موضوع موسیقی و فرهنگ نواحی ایران پخش می شود - مدت 55 دقیقه

شبکه شما

شبکه شما با اتکا به تولیدات برنامه‌ای سیمای مراکز استانها از طریق تأمین و تولید برنامه، یکپارچگی اقوام و قشرها مختلف کشور را در عین گوناگونی نمایش می‌دهد و عموم مردم مخاطبان آن بودند. وجه غالب، گرایش و عمده برنامه‌های این شبکه، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پوشش آن سراسری است.
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
چهارشنبه، ۲/۱
امروز
جمعه، ۲/۳
شنبه، ۲/۴
یک‌شنبه، ۲/۵
دوشنبه، ۲/۶
۰۵:۱۴
تیزر ستاد انتخابات رسانه ملی
۰۵:۱۵
دولت من
۰۵:۱۷
نوای رمضان
۰۵:۱۹
گزارش خبری
۰۵:۲۴
پیش پرده خانه آقا جان و نون خ 3
۰۵:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
نشان برنامه
۰۵:۳۰
ژین و ئه وین (زنده)
۰۶:۳۴
برنامک ویژه ماه رمضان
۰۶:۳۴
تیزر ستاد انتخابات رسانه ملی
۰۶:۳۵
پیش پرده اهل ایمان
۰۶:۳۶
پیش پرده ایرانگرد
۰۶:۳۶
پیش پرده جوان
۰۶:۳۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۶:۳۹
آگهی بازرگانی
۰۶:۴۴
نشان آگهی بازرگانی
۰۶:۴۴
نشان برنامه
۰۶:۴۵
مجموعه نون خ 3 (8)
۰۷:۴۶
اینجا ایران است
۰۷:۴۷
تیزر ستاد انتخابات رسانه ملی
۰۷:۴۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۷:۴۷
آگهی بازرگانی
۰۷:۴۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۷:۴۹
نشان برنامه
۰۷:۵۰
آستان ملکوت (زنده)
۰۸:۲۳
برنامک ویژه ماه رمضان
۰۸:۲۳
تیزر ستاد انتخابات رسانه ملی
۰۸:۲۳
حکمت
۰۸:۲۷
صلوات
۰۸:۲۷
تلاوت قرآن
۰۸:۳۲
یا الله یا الله
۰۸:۳۲
نشان اذان ظهر
۰۸:۳۳
اذان ظهر / محمد طوخی
۰۸:۳۷
دعای یا علی یا عظیم
۰۸:۴۱
دعای روز نهم ماه رمضان
۰۸:۴۲
نشان ویژه ماه رمضان
۰۸:۴۳
سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری
۰۸:۴۹
طوبی
۰۸:۵۰
پیش پرده جمع خوانی قرآن
۰۸:۵۱
تیزر ستاد انتخابات رسانه ملی
۰۸:۵۱
پیش پرده اهل ایمان
۰۸:۵۲
داستانی کوتاه
۰۸:۵۳
پیش پرده برنامه های افطار
۰۸:۵۴
نشان برنامه
۰۸:۵۵
جزء خوانی قرآن کریم (9)
۰۹:۵۱
توصیه های طب سنتی
۰۹:۵۲
قاب معرفت
۰۹:۵۸
پیش پرده برنامه های سحرگاهی
۰۹:۵۹
داستانی کوتاه
۱۰:۰۵
پیش پرده اهل ایمان
۱۰:۰۶
نشان شبکه
۱۰:۰۶
گزارش خبری
۱۰:۱۰
نشان آگهی بازرگانی
۱۰:۱۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۰:۱۴
نشان برنامه
۱۰:۱۵
ترانه باران (بازپخش)
۱۱:۱۰
برنامک ویژه ماه رمضان
۱۱:۱۰
دولت من
۱۱:۱۲
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۱۲
آگهی بازرگانی
۱۱:۱۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۱۴
نشان برنامه
۱۱:۱۵
مسابقه برگ برنده
۱۱:۴۰
برنامک ویژه ماه رمضان
۱۱:۴۰
تیزر ستاد انتخابات رسانه ملی
۱۱:۴۱
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۴۱
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۵
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۴۵
نشان برنامه
۱۱:۴۵
اهل ایمان
۱۲:۲۰
اینجا ایران است
۱۲:۲۲
پیش پرده انتخابات
۱۲:۲۶
برنامک ویژه ماه رمضان
۱۲:۲۷
حکمت
۱۲:۳۰
تیزر ستاد انتخابات رسانه ملی
۱۲:۳۱
پیش پرده خانواده
۱۲:۳۴
پیش پرده پزشک شما
۱۲:۳۷
نشان آگهی بازرگانی
۱۲:۳۷
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۲:۳۹
نشان برنامه
۱۲:۴۰
درخت زندگی
۱۳:۰۸
پیش پرده انتخابات
۱۳:۱۳
گزارش خبری
۱۳:۱۸
الف 2
۱۳:۲۳
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان برنامه
۱۳:۳۰
ترانه باران (زنده)
۱۴:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان برنامه
۱۴:۳۰
ماه مهربانی (زنده)
۱۵:۲۵
برنامک ویژه ماه رمضان
۱۵:۲۵
سخن بزرگان
۱۵:۲۸
اسماء الحسنی
۱۵:۳۱
یا الله یا الله
۱۵:۳۱
نشان اذان مغرب
۱۵:۳۲
اذان / محمد آقاتی
۱۵:۳۶
دعای یا علی یا عظیم
۱۵:۳۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۳۹
آگهی بازرگانی
۱۵:۴۵
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۴۵
نشان برنامه
۱۵:۴۵
مجموعه خانه آقا جان (9)
۱۶:۱۵
برنامک ویژه ماه رمضان
۱۶:۱۵
حکمت
۱۶:۱۹
پیش پرده انتخابات
۱۶:۲۳
نشان آگهی بازرگانی
۱۶:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان برنامه
۱۶:۳۰
فوتبال (زنده)
۱۷:۱۸
پیش پرده جامع ماه مبارک رمضان
۱۷:۲۲
نمای رمضان
۱۷:۲۴
دولت من
۱۷:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۷:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۷:۳۰
ادامه فوتبال (زنده)
۱۸:۱۹
پیش پرده انتخابات
۱۸:۲۳
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۸:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۲۹
نشان برنامه
۱۸:۳۰
مجموعه نون خ 3 (9)
۱۹:۲۶
تیزر ستاد انتخابات رسانه ملی
۱۹:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۹:۲۶
آگهی بازرگانی