گمپ گلا

شبکه شما

شبکه شما با اتکا به تولیدات برنامه‌ای سیمای مراکز استانها از طریق تأمین و تولید برنامه، یکپارچگی اقوام و قشرها مختلف کشور را در عین گوناگونی نمایش می‌دهد و عموم مردم مخاطبان آن بودند. وجه غالب، گرایش و عمده برنامه‌های این شبکه، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پوشش آن سراسری است.
دوشنبه، ۲/۲۶
سه‌شنبه، ۲/۲۷
چهارشنبه، ۲/۲۸
پنج‌شنبه، ۲/۲۹
جمعه، ۲/۳۰
شنبه، ۲/۳۱
یک‌شنبه، ۳/۱
امروز
سه‌شنبه، ۳/۳
چهارشنبه، ۳/۴
پنج‌شنبه، ۳/۵
جمعه، ۳/۶
۰۵:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
نشان برنامه
۰۵:۳۰
زندگی زیباست (زنده)
۰۶:۲۴
نشان شبکه
۰۶:۲۵
پیش پرده وقایع دلهره آور مسافرخانه پارس
۰۶:۲۶
آگهی تلویزیونی جشنواره پژواک
۰۶:۲۸
گزارش خبری
۰۶:۳۴
نشان آگهی بازرگانی
۰۶:۳۴
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۶:۳۹
نشان برنامه
۰۶:۳۹
شادمانه
۰۷:۰۹
پیش پرده وقایع دلهره آور مسافرخانه پارس
۰۷:۱۰
روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی
۰۷:۱۲
آگهی تلویزیونی جشنواره پژواک
۰۷:۱۴
لبخند
۰۷:۲۵
نماهنگ باغ خواهش ها
۰۷:۲۷
نیم نگاه
۰۷:۴۰
پیش پرده جامع کودک
۰۷:۴۳
نشان آگهی بازرگانی
۰۷:۴۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۴۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۷:۴۹
نشان برنامه
۰۷:۵۰
نسیم بهشت (زنده)
۰۸:۲۴
نشان شبکه
۰۸:۲۴
صلوات
۰۸:۲۵
تلاوت قرآن
۰۸:۳۰
یا الله یا الله
۰۸:۳۰
نشان اذان ظهر
۰۸:۳۱
اذان ظهر / محمد طوخی
۰۸:۳۵
دعای فرج
۰۸:۳۸
نشان شبکه
۰۸:۳۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۸:۳۹
آگهی بازرگانی
۰۸:۴۴
نشان آگهی بازرگانی
۰۸:۴۴
نشان برنامه
۰۸:۴۴
راه مادری
۰۸:۵۸
نشان برنامه
۰۸:۵۸
رو به آبادی
۰۹:۳۲
نشان آگهی بازرگانی
۰۹:۳۲
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۹:۳۷
نشان برنامه
۰۹:۳۷
هفت ترانه (بازپخش)
۱۰:۳۲
پیش پرده وقایع دلهره آور مسافرخانه پارس
۱۰:۳۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۰:۳۴
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۰:۳۹
نشان برنامه
۱۰:۳۹
گمپ گلا
۱۱:۱۲
پیش پرده خانواده
۱۱:۱۵
پیش پرده وقایع دلهره آور مسافرخانه پارس
۱۱:۱۶
پیش پرده شادمانه
۱۱:۱۷
آگهی تلویزیونی جشنواره پژواک
۱۱:۱۹
نمایی از ایران
۱۱:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۲۹
نشان برنامه
۱۱:۲۹
مجموعه سی سرا (2)
۱۲:۱۲
نشان شبکه
۱۲:۱۲
لبخند
۱۲:۲۳
گزارش خبری
۱۲:۲۷
روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی
۱۲:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۲:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۲:۳۶
نشان برنامه
۱۲:۳۶
فتح خونین خرمشهر
۱۳:۱۴
پیش پرده شادمانه
۱۳:۱۶
موسیقی تصویر فیلم تنهایی لیلا - آرام من
۱۳:۲۳
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان برنامه
۱۳:۳۰
شادمانه
۱۳:۵۹
آگهی تلویزیونی جشنواره پژواک
۱۴:۰۰
نماهنگ عشق
۱۴:۰۳
گزارش خبری
۱۴:۰۹
لبخند
۱۴:۲۰
پیش پرده جامع کودک
۱۴:۲۳
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان برنامه
۱۴:۲۹
صدای دانه ها
۱۵:۰۸
پیش پرده وقایع دلهره آور مسافرخانه پارس
۱۵:۰۹
آگهی تلویزیونی جشنواره پژواک
۱۵:۱۱
روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی
۱۵:۱۳
معرفی استان ها
۱۵:۲۱
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۲۱
آگهی بازرگانی
۱۵:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۲۶
نشان برنامه
۱۵:۲۷
دیار رویایی
۱۵:۵۰
نشان شبکه
۱۵:۵۰
صلوات
۱۵:۵۱
تلاوت قرآن
۱۵:۵۸
یا الله یا الله
۱۵:۵۸
نشان اذان مغرب
۱۵:۵۹
اذان / محمد آقاتی
۱۶:۰۳
دعای فرج
۱۶:۰۵
نشان شبکه
۱۶:۰۵
گزارش خبری
۱۶:۱۰
اینجا ایران است
۱۶:۱۱
نیم نگاه
۱۶:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۶:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان برنامه
۱۶:۳۰
هفت ترانه (زنده)
۱۷:۱۹
نشان برنامه
۱۷:۲۰
ویژه برنامه سالروز آزادسازی خرمشهر (زنده)
۱۸:۴۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۴۴
آگهی بازرگانی
۱۸:۴۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۴۹
نشان برنامه
۱۸:۵۰
مجموعه سی سرا (3)