بازی فینیکس سانز و پورتلند تریل بلیزرز - nba (زنده)

تیوا اسپورت دو

در راستای پخش همزمان مسابقات زنده ورزشی تیوا اسپورت دو راه اندازی شد