برنامه مسابقات

پنج‌شنبه، ۳/۲۴

A گروه. پنج‌شنبه، ۳/۲۴، ۱۵:۰۰ورزشگاه لوژنیکی, مسکو

جمعه، ۳/۲۵

A گروه. جمعه، ۳/۲۵، ۱۲:۰۰ورزشگاه مرکزی, یکاترینبورگ
B گروه. جمعه، ۳/۲۵، ۱۵:۰۰ورزشگاه کرستوفسکی, سن پترزبورگ
B گروه. جمعه، ۳/۲۵، ۱۶:۳۰ورزشگاه المپیک فیشت, سوچی

شنبه، ۳/۲۶

C گروه. شنبه، ۳/۲۶، ۱۰:۰۰ورزشگاه کازان آرنا, قازان
D گروه. شنبه، ۳/۲۶، ۱۳:۰۰ورزشگاه اوتکریتیه آرنا, مسکو
C گروه. شنبه، ۳/۲۶، ۱۶:۰۰ورزشگاه موردوویا آرنا, سارانسک
D گروه. شنبه، ۳/۲۶، ۱۹:۰۰ورزشگاه کالینینگراد, کالینینگراد

یک‌شنبه، ۳/۲۷

E گروه. یک‌شنبه، ۳/۲۷، ۱۲:۰۰ورزشگاه روستوف آرنا, روستوف-نا-دونو
F گروه. یک‌شنبه، ۳/۲۷، ۱۵:۰۰ورزشگاه لوژنیکی, مسکو
E گروه. یک‌شنبه، ۳/۲۷، ۱۸:۰۰ورزشگاه کاسموس آرنا, سامارا
E گروه. یک‌شنبه، ۳/۲۷، ۱۸:۰۰ورزشگاه نیژنی نووگورود, نیژنی نووگورود

دوشنبه، ۳/۲۸

F گروه. دوشنبه، ۳/۲۸، ۱۲:۰۰ورزشگاه نیژنی نووگورود, نیژنی نووگورود
G گروه. دوشنبه، ۳/۲۸، ۱۵:۰۰ورزشگاه المپیک فیشت, سوچی
G گروه. دوشنبه، ۳/۲۸، ۱۸:۰۰ورزشگاه ولگوگراد آرنا, ولگوگراد

سه‌شنبه، ۳/۲۹

H گروه. سه‌شنبه، ۳/۲۹، ۱۱:۰۰ورزشگاه موردوویا آرنا, سارانسک
H گروه. سه‌شنبه، ۳/۲۹، ۱۴:۰۰ورزشگاه اوتکریتیه آرنا, مسکو
A گروه. سه‌شنبه، ۳/۲۹، ۱۸:۰۰ورزشگاه کرستوفسکی, سن پترزبورگ

چهارشنبه، ۳/۳۰

B گروه. چهارشنبه، ۳/۳۰، ۱۲:۰۰ورزشگاه لوژنیکی, مسکو
A گروه. چهارشنبه، ۳/۳۰، ۱۵:۰۰ورزشگاه روستوف آرنا, روستوف-نا-دونو
B گروه. چهارشنبه، ۳/۳۰، ۱۸:۰۰ورزشگاه کازان آرنا, قازان

پنج‌شنبه، ۳/۳۱

C گروه. پنج‌شنبه، ۳/۳۱، ۱۲:۰۰ورزشگاه کاسموس آرنا, سامارا
C گروه. پنج‌شنبه، ۳/۳۱، ۱۶:۰۰ورزشگاه مرکزی, یکاترینبورگ
D گروه. پنج‌شنبه، ۳/۳۱، ۱۸:۰۰ورزشگاه نیژنی نووگورود, نیژنی نووگورود

جمعه، ۴/۱

E گروه. جمعه، ۴/۱، ۱۲:۰۰ورزشگاه کرستوفسکی, سن پترزبورگ
D گروه. جمعه، ۴/۱، ۱۵:۰۰ورزشگاه ولگوگراد آرنا, ولگوگراد
E گروه. جمعه، ۴/۱، ۱۸:۰۰ورزشگاه کالینینگراد, کالینینگراد

شنبه، ۴/۲

G گروه. شنبه، ۴/۲، ۱۲:۰۰ورزشگاه اوتکریتیه آرنا, مسکو
F گروه. شنبه، ۴/۲، ۱۴:۰۰ورزشگاه روستوف آرنا, روستوف-نا-دونو
F گروه. شنبه، ۴/۲، ۱۷:۰۰ورزشگاه المپیک فیشت, سوچی

یک‌شنبه، ۴/۳

G گروه. یک‌شنبه، ۴/۳، ۱۲:۰۰ورزشگاه نیژنی نووگورود, نیژنی نووگورود
H گروه. یک‌شنبه، ۴/۳، ۱۵:۰۰ورزشگاه کازان آرنا, قازان
H گروه. یک‌شنبه، ۴/۳، ۱۸:۰۰ورزشگاه مرکزی, یکاترینبورگ

دوشنبه، ۴/۴

A گروه. دوشنبه، ۴/۴، ۱۴:۰۰
A گروه. دوشنبه، ۴/۴، ۱۴:۰۰ورزشگاه کاسموس آرنا, سامارا
B گروه. دوشنبه، ۴/۴، ۱۸:۰۰ورزشگاه موردوویا آرنا, سارانسک
B گروه. دوشنبه، ۴/۴، ۱۸:۰۰ورزشگاه کالینینگراد, کالینینگراد

سه‌شنبه، ۴/۵

C گروه. سه‌شنبه، ۴/۵، ۱۴:۰۰ورزشگاه لوژنیکی, مسکو
C گروه. سه‌شنبه، ۴/۵، ۱۴:۰۰ورزشگاه المپیک فیشت, سوچی
D گروه. سه‌شنبه، ۴/۵، ۱۸:۰۰ورزشگاه کرستوفسکی, سن پترزبورگ
D گروه. سه‌شنبه، ۴/۵، ۱۸:۰۰ورزشگاه روستوف آرنا, روستوف-نا-دونو

چهارشنبه، ۴/۶

F گروه. چهارشنبه، ۴/۶، ۱۴:۰۰ورزشگاه کازان آرنا, قازان
F گروه. چهارشنبه، ۴/۶، ۱۴:۰۰ورزشگاه مرکزی, یکاترینبورگ
E گروه. چهارشنبه، ۴/۶، ۱۸:۰۰ورزشگاه اوتکریتیه آرنا, مسکو

پنج‌شنبه، ۴/۷

H گروه. پنج‌شنبه، ۴/۷، ۱۴:۰۰ورزشگاه کاسموس آرنا, سامارا
H گروه. پنج‌شنبه، ۴/۷، ۱۴:۰۰ورزشگاه ولگوگراد آرنا, ولگوگراد
G گروه. پنج‌شنبه، ۴/۷، ۱۸:۰۰ورزشگاه کالینینگراد, کالینینگراد
G گروه. پنج‌شنبه، ۴/۷، ۱۸:۰۰ورزشگاه موردوویا آرنا, سارانسک