AHEAD

AHEAD

سال ۲۰۲۰
ایران
12+
فردا فرزند امروز است… . آنچه امروز می‌دانیم و آنچه امروز انتخـاب می‌کنیم، جهان فردای ما را شکل می‌دهند. همـواره گفتـه‌اند که هـر ســر عقلـی دارد. پـس برای سربلند شدن در دنیای پیش رو، لازم است که از دانسته‌های آزموده سر درآوریم و این در حرکت‌کردن دوشادوش سرآمدان حاصل می‌شود. . در فصل اول AHEAD، ...
زبان ها: فارسی