لولک و بولک

لولک و بولک

تلویزیون تعاملی تیوا: 5.8
سال ۱۹۶۲
لهستان
کودک
0+
ماجراهای جذاب این دو برادر محور اصلی این سریال کارتونی است. بولک برادر بزرگ تر پسر جسوری است که گاهی دست به کارهای خطرناکی می زند اما لولک.... این کارتون جذاب را می توانید از شبکه تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: Bolek and Lolek
زبان ها: انگلیسی
فصل ۱