بوتیمار

بوتیمار

سال ۲۰۲۱
ایران
خانوادگی
بوتیمار همیشه در تشنگی به سر می برد اما آن هنگام که به رودخانه و یا دریا می رسد، نگران می شود که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگی بمیرد، پس آب نمی خورد و تشنه می ماند بوتیمار همیشه نگران فرداست....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این سریال را به شما پیشنهاد می دهد
عنوان اصلی: بوتیمار
زبان ها: عربی