جواهری در قصر

جواهری در قصر

تلویزیون تعاملی تیوا: 6.7
سال ۲۰۰۳
جمهوری کره
درام
12+
در این مجموعه ی تاریخی پدر "یانگ" که اصالتاً اهل دربار و مامور پادشاه بود, وظیفه اجرای حکم مرگ ملکه با مسموم کردن را به عهده وی نهاده بودند. این واقعه چنان وی را تحت تأثیر قرار داد که از پستش استعفا و پایتخت را ترک کرد اما .... این مجموعه توسط تلویزیون تعاملی تیوا تقدیم شما می گردد
عنوان اصلی: Dae Jang Qeum
زبان ها: فارسی
فصل ۱