فرمانروایان مقدس

فرمانروایان مقدس

سال ۲۰۱۸
ایران
کودک
6+
مجموعۀ «فرمانروایان مقدس» از داستان‌های بلندی همچون «حضرت سموئیل نبی»، «فرمانروایی طالوت»، «نبرد حضرت داوود با جالوت»، «فتح اورشلیم»، «نبرد حضرت داوود با آرامیان»، «حضرت سلیمان» و «ملکۀ صبا» و «فرجام حکومت حضرت سلیمان» تشکیل شده است . و.... این انیمیشن زیبا زا از تلویزوینم تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: farmanravayan moghadas
زبان ها: فارسی