گزینه دو :آمار و احتمال

گزینه دو :آمار و احتمال

تلویزیون تعاملی تیوا: 8.0
سال ۲۰۱۸
ایران
آموزشی
6+
آمار و احتمال - کارشناس : امیدرضا پورحسینی
زبان ها: فارسی