گزینه دو :شیمی 1

گزینه دو :شیمی 1

تلویزیون تعاملی تیوا: 8.1
سال ۲۰۱۸
ایران
آموزشی
6+
شیمی 1 - کارشناس :ماشاءالله سلیمانی طبع
زبان ها: فارسی