گزینه دو:ریاضیات گسسته

گزینه دو:ریاضیات گسسته

تلویزیون تعاملی تیوا: 6.9
سال ۲۰۱۸
آموزشی
6+
ریاضیات گسسته: کارشناس:امیدرضا پورحسینی
زبان ها: فارسی